سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیما حسینی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک، دانشگاه اصفهان
محمود سطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک، دانشگاه اصفهان
مجید رضازاده – صنایع اپتیک اصفهان

چکیده:

در این مقاله طیف فلوئورسان نفت خام به کمک روش فلوئورسان لیزر – القاییده (LIF) را به دست آوردهایم . وابستگی شدت فلوئورسانی خطوط طیفی نفت خام به غلظت های گوناگون نمونه را اندازهگـیری کردیم . از تولوئن برای رقیق سازی نفت خام و ساختن محلولهایی با غلظتهای متفاوت، استفاده شدهاست