سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی پاریاب – مهندسی اکتشاف نفت ، دانشگاه تهران
محمدرضا کمالی – مرکز مطالعات و پژوهشهای اکتشاف و تولید

چکیده:

با توجه به بالا بودن اشعه گاما در سنگ های مادر هیدروکربن ، تشخیص آنها از روی افزایشی که در مقدار ثبت شده اشعه گاماو همچنین طیف سنجی اشعه گاما ١ اتفاق می افتد ساده می گردد. در این مقاله ، درابتدامقادیر کل کربن آلی بدست آمده از روشΔLogRدر سه روش روی هم اندازی ٢ مقاومت-صوتی، مقاومت –چگالی و مقاومت-نوترون در سازندهای پابده و گورپی محاسبه و از آنها میانگین گیری شد .مقادیر بدست آمده از این روش با مقادیر کل کربن آلی بدست آمده از مغزه ها مقایسه وکالیبره گردید.در مرحله بعد مقادیرTOC بدست آمده با مقادیر مربوط به اورانیوم ، توریوم و پتاسیم مقایسه وبارسم گرافهای مربوط به هر یک ، روابط موجود میان هریک از اشعه های مذکور و مقدار درصد وزنیTOCدر سازندهای پابده و گورپی چاه A یکی از میادین نفتی واقع در جنوب غرب ایران مشخصگردید.