مقاله ظرفيت برشي تيرهاي پيش تنيده پلها با شرايط استاتيکي مختلف و استفاده از پيش تنيدگي قايم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۳۳۱ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: ظرفيت برشي تيرهاي پيش تنيده پلها با شرايط استاتيکي مختلف و استفاده از پيش تنيدگي قايم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت برشي
مقاله تيرهاي پس کشيده
مقاله پيش تنيدگي قايم
مقاله کابلها
مقاله ميدان تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكوه فر احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاومت برشي تيرهاي بتني پيش تنيده پلها، با و بدون پيش تنيدگي قايم، در اين مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا چندين مدل تير پيش تنيده و بتن آرمه انتخاب و با استفاده از روش اجزاي محدود تحليل شدند. در همين رابطه صحت مطالعات عددي با استفاده از تعدادي از نتايج آزمايشگاهي بررسي گرديد. در قسمت دوم مطالعه دو نمونه تير ساخته شده مورد آزمايش قرار گرفته و الگوي ترک خوردگي و منحني بار تغيير مکان آنها بررسي و نتايج مدلهاي آزمايشگاهي با مدلهاي عددي مقايسه شد. با استفاده از مطالعات عددي و آزمايشگاهي، شيب ترکهاي برشي و نسبت آرماتور برشي مورد بررسي قرار گرفته و اثر پيش تنيدگي افقي و قايم روي پارامترهاي اشاره شده ارزيابي گرديد. همچنين نتايج شيب ترکهاي برشي به دست آمده از روابط آيين نامه اي و برخي روابط پيشنهادي و مطالعات عددي بررسي و مقايسه شد. نتايج مطالعات عددي نشان دهنده اين است که پيش تنيدگي قايم در تيرهايي که رفتار برشي در آنها حاکم است، ظرفيت باربري را تا ۲۰% افزايش و همچنين زاويه دستک فشاري را کاهش مي دهد.