سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی جمال – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید جلالی اسدآبادی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا نوربخش – گروه فیزیک، دانشکده علوم ، دانشگاه اصهفان
هادی اکبرزاده – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ساختارالکترونی ترکیب مجازی UCd3 را با استفاده از تقریب LDA+Uمورد بررسی قرار دادیم . پارامتر هابارد U را به عنوان یک پارامتر خارجی از ۲eV تا ۹eV تغییر دادیم . محاسبات ما نشان میدهد که با افزایش پارامتر هابارد ظرفیت اتم اورانیم ثابت می ماند .