سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی لامیان – کارشناس ارشد مهندسی سازه ، کارشناس ارشد مهندسی قرارداد

چکیده:

کشور ما ایران با مزیتهای مختلفی در تولید کالاها و تجهیزات مواجه اسـت کـه از مهمتـرین آنها می توان به قیمت های پایین حاملهای انرژی، نیروی کار و دسترسی نس بتاآسان بـه زمـین و مـواد
اولیه اشاره نمود . استفاده این مزیتها در کنار برنامه هـای در دسـت اجـرا بـرای سـرمایه گـذاری و توسعه طرحهای عظیم ملی نظیر آنچه در صنعت نفت، گـاز و پتروشـیمی روی مـی دهـد فرصـتی
استثنایی برای ظرفیت سازی و افزایش توانایی در سـازندگان داخلـی را بوجـود مـی آورد . بـا ایـن وجود روند گذشته اجرای طرحهای ملی نشان می دهد که از مزیتهـا و فرصـتها بـه نحـو مطلـوبی
استفاده نشده است بگونه ای که هر مزیت با ته دید جدی مواجه شـده و فرصـتها نیـز بـسرعت در حال گذر است . مزیتهای حاصل از قیمت پایین انرژی و نیروی کار بـا بـالا رفـتن شـدت مـ صرف
انرژی و کاهش بهره وری عوامل تولید کمرنگ مـی شـوند . اسـتفاده بهتـر از فرصـتهای حاصـلاز اجرای طرحهای عظیم ملی نیز مستلزم بررسی و برنامه ریزی مو شکافانه دراین صنعت است .
سازه های فلزی در مجموعه کالا و تجهیزات مورد نیاز طرحهای عظیم جایگـاه ویـژه ای دارنـد . از یک طرف ساخت سریع و تحویل بهنگام سازه های فوق دارای اهمیت بسیاری در اجرای طرحهای
بزرگ و بهره برداری بموقع آنها داردو از طرفـی دیگـر قابلیـت تجهیـز و راه انـدازی نـسبتا سـریع کارگاههای تولید ی سازه های فلزی ، سرمایه گذ اری محدود بـه ازاء هـر فرصـت شـغلی ( ضـریب اشتغال بالا ) و فنا وری تولید ویژگی هایی خاص و جذاب برای این صنعت ترسیم می کند . با توجـه به موارد فوق در مقاله حاضر سعی بر آن شده است تا ابتدا شکل گیـری و پراکنـدگی جغرافیـایی تقاضای سازه های فلزی در طرحهای بزرگ کشور مورد بررسی قرار گیرد و سپس با ارزیابی سطح ظرفیت کارگاههای موجو د، پراکندگی، سطح بهره وری هر یک از عوامـل تولیـد و سـطح فنـاوری تولید آنها راهکارهای مناسبی برای ظرفیت سازی بهینه و تلاقی عرضه و نیاز سازه هـای فلـزی در پروژه عظیم ملی ارائه گردد .