سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
محسن موحدی – کارشناس ارشد علوم تربیتی و مدرس مراکز تربیت معلم اصفهان

چکیده:
به نظر می رسد انتخاب نام های «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعت و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی» و «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» برای چهار سال متوالی از سوی مقام معظم رهبری، حاکی از توجه ایشان به دغدغه های اقتصادی مردم از یک سو و توجه دادن دولتمردان از سوی دیگر به این مهم می باشد. یکی از الزامات تحقق شعار هوشمندانه «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را باید در حوزه فرهنگ سازی جستجو کرده و سعی کرد فضای کار و تلاش را از نگاه مادی گرایانه و منفعت جویانه فردی به سمت حرکت هایی با بن مایه های معنوی و ملی هدایت نمود؛ چرا که نتیجه اقتصاد منهای فرهنگ، چیزی جز نظام سرمایه داری کهمظهر برده داری جدید و چپاول و تحقیر ملت هاست، نخواهد بود و قطعا رسانه ها در تبیین این نگاه فرهنگی و مؤلفه های آن نقشی مهمو وظیفه ای سنگین خواهند داشت. برای تقویت زیرساخت های فرهنگی و رسانه ها و ترویج مسائل روز جامعه از جمله تولید ملی، بایستیبه نقش رسانه به عنوان یک ابزار مهم و جریان ساز بیش از پیش اهمیت بدهیم . تهدیدات و فرصت ها و همچنین نقاط قوت و نقاط ضعفرسانه های اسلامی برای ترویج و فرهنگ سازی تولید ملی ، با دیگر رسانه های غربی متفاوت است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.