مقاله ظهور مقاومت به ايميپنم و وجود آنزيم هاي متالوبتالاکتاماز در باسيل هاي گرم منفي مقاوم به چند دارو، جدا شده از نمونه هاي کلينيکي شهر کرمان در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۰۸ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: ظهور مقاومت به ايميپنم و وجود آنزيم هاي متالوبتالاکتاماز در باسيل هاي گرم منفي مقاوم به چند دارو، جدا شده از نمونه هاي کلينيکي شهر کرمان در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايميپنم
مقاله متالو بتالاکتاماز
مقاله باکتري گرم منفي
مقاله مقاومت دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتر داوود
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ايميپنم از خانواده کارباپنم ها و در مقابل بتالاکتامازها مقاوم مي باشد. اين دارو در درمان عفونت هاي حاصل از باکتري هاي گرم منفي مقاوم و داراي ژن هاي ESBL و  AmpC به کار مي رود. ظهور متالوبتالاکتامازها باعث ايجاد مقاومت به اين دارو شده است. EDTA در شرايط برون تني سبب مهار اين آنزيم ها مي گردد. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع مقاومت به ايميپنم در باکتري هاي گرم منفي ايجادکننده عفونت هاي بيمارستاني و حضور متالوبتالاکتامازها در نمونه هاي مقاوم مي باشد.
روش: حداقل غلظت مهارکنندگي نسبت به ايميپنم براي ۲۷۶ ايزوله از باسيل هاي گرم منفي مقاوم به چند دارو با روش رقت در آگار تعيين شد. از سويه هاي باکتريايي Escherichia coli ATCC 259222،Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853  و Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 به عنوان سوش استاندارد استفاده شد. براي تعيين متالوبتالاکتامازها از روش ديسک ديفيوژن به صورت ديسک ايميپنم به تنهايي و همراه با ۰٫۵M, EDTA به مقدار ۱۰ml استفاده شد. افزايش قطر هاله عدم رشد  ³۷mm در اطراف ديسک حاوي EDTA و ايميپنم در مقابل ديسک ايميپنم به تنهايي نشان دهنده حضور متالوبتالاکتاماز مي باشد.
يافته ها: از مجموع ۲۷۶ نمونه شامل ۳۸ ايزوله کلبسيلا پنومونيه، ۱۶۹ ايزوله اشريشياکلي و ۶۹ ايزوله سودوموناس آئروژينوزا توليد کننده بتالاکتاماز، سه ايزوله مقاوم به ايميپنم و داراي حداقل غلظت مهارکنندگي برابر با ۳۲mm/ml بودند، که در دو نمونه شامل کلبسيلا پنومونيه و يک نمونه سودوموناس آئروژينوزا با روش فنو تيپي آنزيم متالوبتالاکتاماز شناسايي شد.
نتيجه گيري: با توجه به پيدايش متالوبتا لاکتامازها در سويه هاي مورد بررسي در اين ناحيه مقاومت به اين داروي مهم درماني دور از انتظار نيست.