مقاله عادات خواب دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر رشت از ديدگاه والدين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: عادات خواب دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر رشت از ديدگاه والدين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عادتها
مقاله خواب
مقاله کودکان
مقاله پرستاري کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف گمركچي مهري
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع پور سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پارياد عزت
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خواب و استراحت از جمله نيازهاي اوليه و اساسي انسان بوده و براي بقا و سلامتي وي ضروري است. کيفيت خوب خواب در حفظ سلامتي و همچنين بهبودي از بيماري اهميت زيادي دارد. عادات خواب که در دوران کودکي شکل مي گيرد، کيفيت و کميت خواب را در تمام طول زندگي تحت تاثير قرار مي دهد.
هدف: تحقيق فوق با هدف تعيين عادات خواب دانش آموزان مدارس ابتدايي صورت گرفته است.
روش کار: اين تحقيق يک مطالعه توصيفي – مقطعي است و جامعه پژوهش را کليه کودکان سن دبستان (۱۱-۷ سال) شاغل به تحصيل در ناحيه ۱ و ۲ شهر رشت تشکيل مي دهد. ۷۶۸ دانش آموز پسر و دختر، مقطع ابتدايي با روش نمونه گيري تصادفي از نوع خوشه اي از بين دو ناحيه انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اي مشتمل بر سووالات مربوط به اطلاعات فردي – خانوادگي و عادات خواب بود که توسط مادران کودکان مورد مطالعه تکميل مي شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديد.
نتايج: يافته هاي پژوهش نشان داد که بيداري در طي شب (با امتياز۰٫۴۳ ±۱٫۷۹) شايعترين عادت خواب کودکان مورد مطالعه بود. بين برخي ازعادات خواب کودکان مورد مطالعه با سن، پايه تحصيلي، خوابيدن مشترک با خواهر و برادر در يک اتاق، شرکت در کلاسهاي ورزشي، تعداد فرزندان خانواده، تعداد اعضاي خانواده، سطح تحصيلات والدين، شغل پدر و مادر و درآمد ماهيانه ارتباط معني دار آماري وجود داشت.(p<0.01)
نتيجه گيري: با توجه به نمره ميانگين و انحراف معيار کل عادات خواب کسب شده در اين تحقيق (۰٫۱۷±۱٫۵۵) که بالاتراز ميانگين نمره ابزار بکار گرفته در تحقيق (۱٫۵) مي باشد مي توان قضاوت کرد که دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر رشت داراي عادات خواب نامناسب بوده اند.