مقاله عارضه يابي و مسيريابي بهبود کيفيت خدمات کتابخانه هاي دانشگاهي با رويکرد «تحليل شکست و آثار آن» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آموزش عالي ايران از صفحه ۵۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: عارضه يابي و مسيريابي بهبود کيفيت خدمات کتابخانه هاي دانشگاهي با رويکرد «تحليل شکست و آثار آن»
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خدمات
مقاله کيفيت خدمات کتابخانه
مقاله تحليل شکست و آثار آن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجيرچي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي تورانلو حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رقابت گسترده سازمان ها به ويژه در حوزه توليد خدمات باکيفيت، فرصت ارتکاب هر خطايي را از سازمان ها سلب نموده است. کتابخانه ها نيز به عنوان يکي از تاثيرگذارترين نهادهاي خدماتي و روح مراکز آموزشي، براي دستيابي به ماموريت خود از اين قاعده مستثني نيستند. در اين تحقيق متدولوژي نويني جهت به کارگيري تکنيک «تحليل شکست و آثار آن» در راستاي کاهش ريسک خطاهاي کيفي کتابخانه ها ارایه و نتايج آن به منظور توسعه راهکار بهبود کيفي به کار گرفته شده اند. بدين منظور، موارد خطا در عناصر کيفي کتابخانه ها شناسايي و با استفاده از معيار اولويت ريسک که از حاصل ضرب سه معيار «احتمال وقوع»، «شدت خطا» و «قابليت پيشگيري قبل از وقوع» حاصل مي شود، مورد ارزيابي قرار گرفتند. در نهايت بر اساس رتبه و وضعيت خطاها (شکست ها) در حوزه هاي مختلف، تعيين کننده ترين خطاها تعريف مي شود و مسير تعالي کيفيت خدمات کتابخانه بر اين مبنا تبيين مي شود.