سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی کی نژاد – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد حقیقی – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر صادق سلطان محمدزاده – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
انور خودیف – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این تحقیق ابتدا نمونههای مختلفی از پسابهای پالایشگاهی و پتروشیمی برداشته شده، مقادیر ترکیبات فرار آلی آنها اندازه گیری شده است. سپس تولوئن به عنوان شاخصی از ترکیبات فرار آلی انتخاب و روش عاریسازی با هوا برای حذف آن بکار برده شده است. برای بررسی امکان حذف تولوئن از پسابهای صنعتی، پایلوتی متشکل از یک برج عاری ساز، سیستم اندازه گیری و سایر اجزاءساخته شده و تأثیر دما، نسبت هوا به پساب و غلظت تولوئن روی عملکرد فرآیند بررسی شده است. با انجام آزمایشات متعدد نشان داده شده که میتوان تولوئن را به عنوان شاخصی از ترکیبات فرار آلی، به میزان قابل توجهی از پسابهای صنعتی حذف نمود.