سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه راجی – دانشگاه اصفهان
بهروز ترک لادانی – دانشگاه اصفهان
مهدی برنجکوب – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از عاملهای بیخبر در شبکه جهت برقراری صحت و محرمانگی کد عامل کار بسیار ارزشمندی است زیرا به این ترتیب عامل در مقابل میزبان های بدخواهی که کد عامل را مورد تحلیل قرار می دهند تا به هدف ماموریت او پیببرند محافظت می- شود. از طرف دیگر اگر حرکت چنین عاملی در شبکه با استفاده از کانالهای بینشان انجامپذیرد نه تنها میزبانهای مسیر عامل بلکه هیچیک از شنودگرهای بین راه نیز نمیتوانند با تحلیل ترافیک شبکه از هویت واقعی مالک و سفرنامه عامل مطلعشوند. در این مقاله پروتکل جدیدی ارائه شده تا عامل با داشتن سپر محکمی در جهت حفاظت خود (خصوصیت بیخبری) و نقابی جهت مخفینگه- داشتن نام خود (خصوصیت بینشانی) به میزبانهای شبکه سفرکند. این پروتکل بدون درنظرگرفتن فرضهای غیرعملی برای عامل در مقابل نقض صحت و محرمانگی کد عامل یا حملههای تحلیل ترافیک شناختهشده مقاوم است.