مقاله عامل هاي موثر بر سرمايه گذاري در بخش کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: عامل هاي موثر بر سرمايه گذاري در بخش کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري
مقاله کشاورزي
مقاله کشش
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكري الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنوشي فروشاني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده رويا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرين فر يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي عامل هاي موثر بر سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و تعيين کشش سرمايه گذاري نسبت به عامل هاي موثر بر آن در دوره زماني ۱۳۵۶-۱۳۸۴ انجام شد. در اين راستا از الگوي خود رگرسيوني با وقفه هاي توزيعي گسترده (ARDL) استفاده گرديد .
نتايج بيانگر آن است که در بلند مدت و کوتاه مدت موجودي سرمايه در بخش کشاورزي و تسهيلات اعطايي بانک ها به بخش کشاورزي تاثيري مثبت و معني دار بر سرمايه گذاري در بخش کشاورزي دارند، اما متغيرهاي ارزش افزوده بخش کشاورزي و نرخ بهره واقعي بر سرمايه گذاري در بخش کشاورزي اثري معني دار نداشته و يافته هاي بررسي نشان داد که تاثير سياست هاي سرمايه گذاري در بخش کشاورزي پس از گذشت يک سال و چهار ماه قابل مشاهده است. همچنين نتايج بدست آمده از برآورد کشش ها در بلند مدت و کوتاه مدت نشان داد که سرمايه گذاري در بخش کشاورزي بيشترين حساسيت را نسبت به اعتبارات تخصيص يافته به اين بخش دارد.