مقاله عامل هاي موثر بر مشارکت اعضاي گروههاي توسعه روستايي در فعاليت هاي ترويجي حفاظتي پروژه بين المللي ترسيب کربن ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: عامل هاي موثر بر مشارکت اعضاي گروههاي توسعه روستايي در فعاليت هاي ترويجي حفاظتي پروژه بين المللي ترسيب کربن ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي لوجيت
مقاله ترسيب کربن
مقاله گروه توسعه روستايي
مقاله مشارکت و فعاليت حفاظتي ترويجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نژاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كهنسال محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله عامل هاي موثر بر مشارکت اعضاي گروههاي توسعه روستايي در فعاليت هاي حفاظتي ترويجي اجرا شده از سوي پروژه بين المللي ترسيب کربن، در منطقه حسين آباد غيناب شهرستان سربيشه استان خراسان جنوبي، بررسي گرديد. داده هاي مطالعه از راه تکميل ۱۲۴ پرسشنامه در ميان اعضاي گروههاي توسعه روستايي فراهم شد. نتايج نشان داد که مهم ترين عامل هاي اثرگذار بر مشارکت اعضاي گروههاي توسعه روستايي در فعاليت هاي حفاظتي ترويجي عبارتند از: وضعيت تاهل، اسکان، سن، تعداد اعضاي خانوار، درآمد سالانه خانوار و سطح زمين هاي تحت مالکيت خانوار؛ به بيان ديگر، احتمال مشارکت اعضاي گروه توسعه در فعاليت هاي ياد شده با افزايش سطح درآمد سالانه خانوار، تعداد اعضاي خانوار و نيز در ميان ساکنان دايمي در منطقه افزايش مي يابد. اين درحالي است که با افزايش سن و سطح زمين هاي تحت مالکيت خانوار و در ميان افراد داراي همسر (متاهل) احتمال مشارکت اعضاي گروه توسعه در فعاليت هاي حفاظتي ترويجي کاهش مي يابد. با توجه به يافته ها، پيشنهادهايي در راستاي بهبود عملکرد اين نوع فعاليت ها و نيز افزايش ميزان مشارکت اعضاي گروه توسعه ارايه شد.