سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
زمان ارجمند کلوخی – رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
زیور صالحی – رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
بهروز نجفی – رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مرکز تحقیقات بیماریهای خون، سرطان و پیوند مغز استخوان بیمارستان رازی
سید حسین میر پور – رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مرکز تحقیقات بیماریهای خون، سرطان و پیوند مغز استخوان بیمارستان رازی

چکیده:
سرطان معده یکی از شایع ترین سرطان ها و دومین علت شایع مرگ مرتبط با سرطان در جهان است. شواهد تجربی نشان می دهد که پروتئین های شوک حرارتیHSPsبه خصوصHSPAمی توانند از سلولها و اندامها در برابر انواع مختلفی از آسیب ها محافظت کنند ژنHSPA1Bنقش کلیدی در تنظیم پاسخ های استرس بازی می کند. اخیرا پیشنهاد شده پلی مورفیسمHSPA1Bدر موقعیت A/G1267+با ایجاد سرطان ارتباط دارد. در پژوهش حاضر پلی مورفیسمHSPA1Bبا خطر ابتلا به سرطان معده مورد مطالعه قرار گرفت.پلی مورفیسم ژنHSPA1B (+1267A/G)با روش PCR-RFLPدر بیماران مبتلا به سرطان معده ( ۴۰ نفر) و افراد سالم ( ۶۰ نفر، به عنوان گروه شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. توزیع ژنوتیپی و آللی HSPA1Bدر۱۲۶۷+بین بیماران و گروه کنترل تفاوت معنی دارینداشتP>0.05لذا پلی مورفیسمHSPA1Bدر موقعیتA/G1267 ممکن است در استعداد افراد به سرطان معده مهم نباشد. اگر چه که جهت مشخص شدن نقش پلی مورفیسم های ژنHSPA1Bدر سرطان معده، لازم است که مطالعات جامع صورت گیرد