سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رمضان نعمتی – دانش آموخته ى کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتى اصفهان
غلامعلی رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتى اصفهان

چکیده:

در مهندسى ارزش با محاسبه ى شاخص ارزش عملکردهاى یک محصول و رتبه بندى عملکردها بر اساس شاخص ارزش، عملکردهاى بحرانى شناسایى شده و سپس تصمیمات لازم در مورد افزایش ارزش عملکردهاى داراى شاخص ارزش پایین اتخاذ مى شود. شاخص ارزش عملکرد از نسبت بهاى عملکرد به هزینه ى عملکرد به دست می آید. بها و هزینه ى عملکردها معمولا به صورت مقادیر تخمینى بوده که در برآورد آنها از نظرات ذهنى اعضای گروه مهندسى ارزش استفاده مى شود، در حالى که نظرات ذهنى همواره شامل عدم اطمینان می باشند. عدم اطمینان در بها و هزینه ى عملکردها موجب ایجاد عدم اطمینان در شاخص ارزش عملکردها و در نهایت در رتبه بندى ارزشى عملکردها می شود. در این مقاله با استفاده از تئورى مجموعه هاى فازى یک روش تصمیم گیرى گروهى فازى براى مواجهه با عدم اطمینان موجود در مهندسى ارزش ارائه شده است که در آن، نظرات اعضای گروه در مورد درجه ى اهمیت عملکردها و بهاى عملکردها به صورت متغیرهاى زبانى و یا مجموعه هاى فازى می باشد. شاخص ارزش عملکردها به صورت اعداد فازى بدست آمده و با مقایسه آنها، عملکردها رتبه بندى مى شوند.