سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین – دانشگاه شهید بهشتی
فرشاد علیجانی – دانشجوی دکتری آبشناسی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مطالعات شناخت منابع آب تاقدیس آسماری، به منظور بررسی وضعیت کمی وکیفی آب های کارستی منطقه، انجام شده است . کارست تاقدیس آسماری بر اساس طبقه بندی وایت، در رده فلویو – پومنت کارست جای می گیرد . در تاقدیس آسماری تکامل کارست سطحی به صورت ناقص ( درجه مروکارست ) و تکامل کارست عمقی به صورت پیشرفته ( درجه هولو کارست ) تعیین می گردد . بر اساس بررسی های انجام شده، دو سیستم آبخوان بی کربناته کلسیک کم عمق و کلروره سدیک عمقی برای تاقدیس آسماری در نظر گرفته شده است . چشمه گرو به عنوان مهمترین حل تخلیه آبخوان کارستی آسماری دارای آب نوع کلروره سدیک می باشد . بر اساس داده های جمع آوری شده در طی حفاری چاه های مطالعاتی تاقدیس آسماری مشخص گردیده است که آبخوان کارستی مذکور از نوعمحبوس ( تحت فشار ) می باشد . با مقایسه نتایج حاصل از مطالعات زمین شناسی و ریخت شناسی سطحی، مطالعات ژئوالکتریک، و حفاری های اکتشافی عدم همبستگی نمایانگرهای آب زیرزمینی با کارست شدگی عمقی در تاقدیس آسماری محرز شده است .