سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سعید گوهری – عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه زابل،دانشکده ادبیات و علوم انسانی
امیر کندری – عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه زابل،دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مریم پودینه پیر – دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه زابل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده:
پیشرفت اقتصادی و رسیدن به قلّه های ترقّی و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از جمله دغدغه هایملّتها و جوامع مختلف به ویژه جوامع اسلامی بوده است.در کشور ما بعد از انقلاب و به ویژه در سالهای اخیر با افزایش فشارها و تحریمها مسئله توسعه اقتصادی و استقلال و خودکفایی اقتصادی کشور مورد تاکید به ویژه از سوی مقام معظم رهبری قرار گرفته است. قرآنکریم در این زمینه دستورها و قوانینی دارد که به مصلحت فرد و جامعه و برای سعادت همه انسان ها وضع شده است. ارزش هایاجتماعی که در جامعه غلبه دارند نقش زیادی در کارکرد اقتصادی جامعه دارند. با توجه به اینکه آموزه های قرآنی همواره منبع اصلیتعیین این ارزش هاست می توان با استفاده از این ارزش ها بر جنبه ارزشی کار و تولید تاکید نمود و مسلما با تحقق این کار و تولید فعالدر جامعه زمینه رسیدن به پیشرفت و عدم وابستگی به بیگانگان را در تمامی زمینه ها مخصوصا زمینه های اقتصادی فراهم نمود و رفاهاقتصادی را تحقق بخشید. در این پژوهش سعی شده تا عدم وابستگی اقتصادی از دیدگاه قرآن با تاکید بر کار و تولید ملی بررسی گردد.تحقیق حاضر از نوع کتابخانه ای و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که آموزه های اسلام و نحوهی اعتقاد به آنها اثر مستقیمی در رفتار اقتصادی ما دارند. فهم درست از این آموزه ها می تواند یکی از عامل های مهم در پیشرفت جوامعاسلامی شود در این نوشتار نشان خواهیم داد که جامعه ی اسلامی با استفاده از رهنمودهای قرآن در زمینه دعوت به کار و تولید می توانداز شر وابستگی به بیگانگان رهایی یابد