مقاله عرضه و تقاضاي صادرات زعفران و پيش بيني تغييرات رفاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: عرضه و تقاضاي صادرات زعفران و پيش بيني تغييرات رفاه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زعفران
مقاله صادرات
مقاله عرضه و تقاضا
مقاله رفاه
مقاله پيش بيني
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاتف حكيمه
جناب آقای / سرکار خانم: سروري علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وابستگي اقتصاد ايران به درآمد نفت و فرآورده هاي آن يکي از مشکلات اساسي است که همواره در برنامه هاي توسعه کشور براي رهايي از آن، سياست ها و راهکارهاي مختلفي در نظر گرفته شده است که توسعه صادرات غير نفتي يکي از اين موارد محسوب مي شود. در اين ميان زعفران نيز به عنوان يکي از اقلام مهم صادرات غيرنفتي کشور تحت تاثير عوامل گوناگوني در طول زمان بوده است. در اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت صادرات زعفران، توابع عرضه و تقاضاي صادرات اين محصول تخمين زده شد. سپس با استفاده از سطوح زير منحني هاي عرضه و تقاضا مقادير تغيير در رفاه صادرکنندگان و واردکنندگان در اثر تغييرات ۵، ۱۰ و ۲۰ درصدي قيمت صادرات در طي سال هاي ۸۷-۱۳۵۲ و همچنين پيش بيني اين تغييرات تا سال ۱۳۹۲ انجام گرديد. نتايج حاکي از برتري برآوردهاي خطي، نسبت به لگاريتمي و مدل SUR بر مدل۳SLS  در تخمين معادلات عرضه و تقاضاي صادرات و همچنين مدل ARIMA نسبت به ساير مدل ها در پيش بيني تغييرات رفاه است. همچنين پيشنهاد مي گردد که براي پيش گيري از کاهش ميزان صادرات، نوسانات قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني نبايد زياد باشد.