مقاله عصاره هيدروالکلي ميوه گياه پنج انگشت (Vitex agnus castus) در مهار درد و التهاب در موش کوچک آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۴۶ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: عصاره هيدروالکلي ميوه گياه پنج انگشت (Vitex agnus castus) در مهار درد و التهاب در موش کوچک آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التهاب
مقاله درد
مقاله فرمالين
مقاله گزيلن
مقاله گياه پنج انگشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مينا
جناب آقای / سرکار خانم: امين غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از آنجا که در طب سنتي اثرات ضد دردي و ضد التهابي به گياه پنج انگشت نسبت داده شده است. اين مطالعه با هدف بررسي اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدروالکلي ميوه گياه پنج انگشت (Vitex agnuscastus) در موش کوچک نر نژاد آزمايشگاهي NMRI انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي از ۱۱۲ سر موش نر بالغ نژاد NMRI استفاده شد. در تست التهاب، حيوانات به ۷ گروه شاهد، کنترل مثبت (دريافت کننده دگزامتازون با دوز ۱۵mg/kg) و پنج گروه دريافت کننده دوزهاي ۲۶۵، ۳۶۵، ۴۶۵، ۵۶۵ و ۶۶۵ ميلي گرم بر کيلوگرم عصاره هيدروالکلي ميوه پنج انگشت تقسيم و براي ايجاد التهاب از گزيلن استفاده شد. جهت بررسي اثر ضد دردي عصاره، تست فرمالين مورد استفاده قرار گرفت. در اين تست نيز حيوانات به ۷ گروه شاهد، کنترل مثبت (دريافت کننده مورفين با دوز۱۰mg/kg ) و پنج گروه دريافت کننده عصاره تقسيم شدند. تزريقات به روش داخل صفاقي و ۳۰ دقيقه قبل از شروع هر تست انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه و سپس توکي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: تمام دوزهاي عصاره اثر ضد التهابي قابل ملاحظه اي را در مهار التهاب گوش، ناشي از گزيلن در مقايسه با گروه شاهد نشان داد (۰۵/۰>P). هيچ يک از دوزها درد حاد ايجاد شده توسط فرمالين را در فاز اول (۵-۰ دقيقه) مهار نکردند ولي در فاز دوم (۳۰-۱۵دقيقه) دوزهاي ۲۶۵، ۳۶۵، ۴۶۵ و ۵۶۵ ميلي گرم بر کيلوگرم به طور معني داري درد مزمن را کاهش دادند (۰۵/۰>P).
نتيجه گيري: عصاره گياه پنج انگشت در مهار التهاب و همچنين فاز دوم درد (درد التهابي) موثر بوده و مي تواند در درمان بيماري هايي که همراه با التهاب هستند موثر باشد. هر چند شناخت مواد موثره اين گياه نياز به مطالعات وسيع تري دارد.