سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
مسعود شیری – دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، ایران
مصطفی باقری – مدرس گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانیف واحد همدان، ایران

چکیده:
مسئله حجاب به لحاظ ساختاری دارای اهمیت خاصی می باشد، زیرا همچنان که در بستری وسیع و با آهنگی کند ساخته می شوند، به همان کندی و بلکه کندتر قابل تغییرند و به عنوان مسئله اجتماعی، ضروری است مورد شناخت علمی قرار گیرد، زیرا شناخت مسئله در واقع پیمودن نیمی از راه برای حل آن است. اهمیت مسئله برای بخش ایدئولوژیک قدرت در سه دهه ی اخیر بوده و آن را واداشته تا از توان اجرایی خود برای برخورد در طول این سالیان با افرادی که حجاب را طبق موازین و معیارهای حکومتی رعایت نمی کنند، داشته باشد. در قرآن کریم دستورات مشترکی هم برای زنان و هم برای مردان در حریم عفاف وضع شده است. آیات سوره نور در خصوص شرایط ورود به منازل دیگران و حفظ حریم عفت و عفاف میان زن و مرد چند دستورالعمل را مطرح می سازد. به طور کلی دهدف از این پژوهش تحلیل مسائل مربوط به عفاف و حجاب در جوامع امروزی و دیدگاه قرآن در مورد حجاب است و پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که از منابع موجود، کتابخانه ای، اینترنتی و یا به عبارتی از طریق مطالعه بوده است یعنی با رجوع به تألیفات، گزارشات و مقالات، اطلاعات استخراج شده است. و نتیجه اینکه در احکام مربوط به پوشش و حفظ حریم خانواده و افراد آن، زنان به دلیل اینکه از موقعیت خاص برخوردارند و از طرف آسیب پذیرتر از مردان هستند، حفظ و حراست آنان از هر نظر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.