مقاله عفونت زخم سوختگي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در بيماران بستري شده در بخش سوختگي بيمارستان توحيد سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۶۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: عفونت زخم سوختگي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در بيماران بستري شده در بخش سوختگي بيمارستان توحيد سنندج
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوختگي
مقاله مقاومت دارويي
مقاله عفونت در سوختگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افراسيابيان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت در سوختگي يكي از معضلات بزرگ پزشكي است و مهمترين عامل مرگ و مير در اين بيماران به شمار ميرود. مهمترين روش جلوگيري از عوارض مرگ و مير در اين بيماران پيشگيري، شناسايي سريع و درمان عفونت با آنتي بيوتيك مناسب است. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع عفونت زخم سوختگي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در بيماران بستري شده در بخش سوختگي بيمارستان توحيد سنندج انجام شد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي و مقطعي ۱۰۴ بيمار بستري شده در طي يك دوره ۶ ماهه در بخش سوختگي بيمارستان توحيد مورد بررسي قرار گرفتند. از بيماران پرسشنامه اي تكميل شده و مشخصات فرد و نوع و درصد سوختگي نيز در آن درج شد. در نهايت آنتي بيوگرام با روش Mc Farland بعمل آمد.
يافته ها: از مجموع ۱۰۴ نفر در ۴۲ نفر (%۴۰٫۴) شواهد عفونت در زخم مشاهده شد و ۳۳ نفر (%۳۱) كشت مثبت زخم داشتند. در ۷ نفر (%۲۱٫۲) استافيلوكوك كواگولاز منفي و در ۱۶ نفر (%۴۸٫۵) پسودوموناس رشد كرد. كليه موارد پسودوموناس و ساير ميكروارگانيسمها به سفتازيديم مقاوم بودند. آنتي بيوتيكهاي داراي اثربخشي شامل ايمي پنم، سيپروفلوكساسين و آميكاسين بودند.
نتيجه گيري: براساس نتايج اين مطالعه درمان آنتي بيوتيكي رايج در بخش سوختگي اين بيمارستان اثربخشي مناسبي ندارد و بايد از آنتي بيوتيكهاي موثر شامل ايمي پنم، سيپروفلوكساسين و آميكاسين استفاده گردد.