مقاله عفونت هليكوباكترپيلوري در روند ازمان پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ايميون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۸۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: عفونت هليكوباكترپيلوري در روند ازمان پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ايميون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ايميون
مقاله هليكوباكتر پيلوري
مقاله بيماري هاي اتوايميون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي مينوش
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدنورالدين
جناب آقای / سرکار خانم: حقدارساحلي يلدا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اخيرا نقش هليكوباكترپيلوري در پاتوژنز بيماري هاي اتوايميون، از جمله پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ايميون (ITP) پذيرفته شده است. با توجه به مزمن شدن بيماري در ۹۰% موارد، يافتن راه كاري در جهت كاهش اين ميزان بسيار مهم مي باشد. لذا هدف از اين مطالعه، يافتن رابطه بين ميزان مزمن شدن بيماري و عفونت هليكوباكترپيلوري بود.
مواد و روش ها: در يك مطالعه تحليلي-كوهورت، ۱۲ بيمارITP  حاد، داراي آزمايش تنفسي اوره مثبت و ۱۲ بيمار داراي نتيجه منفي بالاي ۱۴ سال، به روش سرشماري وارد مطالعه شدند. کليه بيماران تحت درمان با كورتيكواستروئيد قرار گرفتند. بررسي عفونت با هليکوباکترپيلوري در تمام بيماران با آزمايش تنفسي اوره انجام شد و به دو گروه آلوده و غير آلوده تقسيم شدند. اطلاعات جمع آوري شده، با استفاده از آزمون هاي مجذور کاي و تي مستقل و نرم افزار  SPSS ۱۱.۵مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: اختلاف آماري معناداري بين ميانگين سن و توزيع جنسي بيماران آلوده و غير آلوده به عفونت هليكوباكترپيلوري وجود نداشت. ميانگين تعداد پلاكت بيماران آلوده و غير آلوده در بدو ورود به مطالعه به ترتيب ۷٫۳±۵٫۳×۱۰۳/mL و ۶٫۴±۳٫۳×۱۰۳/mL بود. در پايان ماه ششم، اختلاف آماري معناداري بين ميانگين تعداد پلاكت بيماران آلوده و غير آلوده مشاهده نشد.
نتيجه گيري: علي رغم بالاتر بودن روند ازمان ITP در افراد آلوده، اين افزايش از نظر آماري معني دار نبود. لذا در اين مطالعه يافته اي دال بر ارتباط بين عفونت هليكوباكترپيلوري با روند ازمان ITP پيدا نشد. انجام مطالعه بر روي تعداد بيشتري از بيماران و پي گيري طولاني تر آنان توصيه مي شود.