مقاله علايم غير روده اي و ارتباط آن با علايم روانشناختي در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در گوارش از صفحه ۸۸ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: علايم غير روده اي و ارتباط آن با علايم روانشناختي در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم روده تحريک پذير
مقاله علايم غير روده اي
مقاله علايم روانشناختي
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامرضايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ميناكاري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي كيانوش
جناب آقای / سرکار خانم: دقاق زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: امامي سيدمحمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم روده تحريک پذير (IBS) از شايع ترين اختلالات عملکردي دستگاه گوارش است. درصد قابل توجهي از بيماران سندرم روده تحريک پذير دچار علايم غير روده اي هستند، اما علت وجود همراهي سندرم روده تحريک پذير با اين علايم به طور کامل شناخته نشده است. هدف مطالعه حاضر، بررسي ارتباط علايم غير روده اي با علايم روان شناختي در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه چند مرکزي و مقطعي بر روي بيماران ۱۸ الي ۶۵ سال مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (بر اساس معيار  ROME III) که به چهار کلينيک گوارش در شهر اصفهان مراجعه کردند بين سال هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ انجام شد. بيماران پرسشنامه هاي شدت علايم سندرم روده تحريک پذير، تواتر علايم غير روده اي، و اضطراب و افسردگي را تکميل کردند. از آزمون رگرسيون خطي جهت بررسي ارتباط علايم روانشناختي با علايم غير روده اي با کنترل ساير متغيرها استفاده شد.
يافته ها: طي مطالعه، ۱۴۲ بيمار مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (ميانگين سني=۷٫۱±۳۰٫۹ سال، %۸۱٫۷ مونث) وارد مطالعه شدند. ارتباط معناداري بين نمره کلي تواتر علايم غير روده اي با نمره شدت علايم سندرم روده تحريک پذير (r=0.534)، شدت اضطراب (r=0.551) و شدت افسردگي (r=0.407) وجود داشت (P<0.001). طبق آزمون رگرسيون، جنس مونث (P=0.028). شدت علايم سندرم روده تحريک پذير (P<0.001)، و شدت اضطراب (P=0.001) با نمره کلي تواتر علايم غير روده اي در ارتباط بود.
نتيجه گيري: طبق نتايج اين مطالعه، در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير، علايم روانشناختي با علايم غير روده اي در ارتباط هستند، گر چه جهت بررسي رابطه علت – معلولي نياز به انجام مطالعات آينده نگر است. در عين حال، متخصصين مي بايست در روند درماني اين بيماران به همراهي علايم روانشناختي و علايم غير روده اي توجه و جهت درمان مناسب بيماران را راهنمايي کنند.