سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد یزدانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس
نگین کمالی سروستانی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
نجمه قائدشرفی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

برای بررسی ناهنجاری در بروز ساختار الکترونی عنصر گادلینیم در بروز ناپایداری ساختار کریستالی – مغناطیسی ترکیب بین فلزی Gd2Al ،تعداد و فاصله نزدیکترین همسایه ها و شدت اندرکنش تبادلی آنها با توجه به دو ساختار Y2Al و Ho2Al محاسبه گردیده است . محاسبات نشان میدهد که شدت اندرکنش تا ۸ یون نزدیکترینبرای هر ساختاری متفاوت و بیشترین شدت با توجه به نزدیکترین همسایه در ساختار Ho2Alبروز می نماید.
با توجه به فاصله های داده شده،ترکیب بین فلزی مغناطیسی فوق با دو عنصر La و Y که دارای شعاعهای یونی متفاوتی میباشند با این ذهنیت که Y بتواند در نزدیکترین جایگاه و Laدر دورترین جایگاه قرار گیرد،رقیق گردیده است. اندازه گیری ثابتهای شبکه در این جایگزینی نشان می دهد که جایگزینی La از قانون وگارد پیروی نمی کند در حالیکه جایگزینی Y از قانون فوق تبعیت میکند . اعوجاج و نا هنجاری در نقطهx=0.4 در جایگزینی La حکایت از اندرکنش مغناطیس خوشه ای دارد که رفتار مغناطیس را به صورت سیستم هایcantingبروز میدهد که با توجه به ساختار الکترونی گادلینیوم نمی تواند قابل توصیف باشد .
نتایج تجربی نشان می دهد که مغناطش در جایگزینی Yضمن بروز دمای کوری آن نسبت به La بیشتر و بروز بهتری دارد.