یادداشت برداری

در حین تحصیل دانشگاهی یکی از مهمترین مهارتهایی که لازم است هر دانشجویی کسب نماید، توانایی یادداشت برداریهای دقیق، واضح، خوانا و صریح است. در زمانی که از یک موضوع یادداشست برداری شود، به مرور زمان با تکرار مطالب درک بهتری از آن موضوع به دست میآید. برخی از دلایلی که باعث می شود از یادداشت برداری استفاده شود عبارتند از:

– همکار فکری برای مرور دوباره متن اصلی مقاله یا کتاب.

– یادآور مناسب برای نکات مهم یک سخنرانی، ارائه و یا کلاس درس، – یک منبع بسیار مهم برای یک مقاله یا ارائه در سمینار.

– مجموعه نوشته هایی به مراتب کمتر و خلاصه تر از متن اصلی که مفاهیم، ایدهها، کارهای انجام شده و نتایج کارها و علت آنها را شامل می شود و این باعث میشود سرعت یادآوری و بازیابی سریع تر و دقیق تر شود.

به تمرکز کمک می کند.

یک درک کلی از مطلب را ارائه می دهد.

پرسش ها و بحث هایی را راجع به مطلب ارائه میدهد.

یک نوع اولویت بندی از اطلاعات و مفاهیم ارائه شده در متن اصلی با توجه به اهمیت و نقش آنها را فراهم میکند.

را ه های مختلفی برای تهیه یادداشت وجود دارد که این تناسب برای فردی تا فرد دیگر ممکن است متفاوت باشد. معمولا یادداشت های هر محقق برای خودش مناسب است. محقق می بایست روشی را که برای خودش راحتتر و مناسب تر است اتنخاب نماید تا بتواند تفسیرهای علمی خوبی از آنها حاصل کند.