مقاله علل افزايش سن ازدواج دختران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: علل افزايش سن ازدواج دختران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن ازدواج
مقاله نگرش فرامادي
مقاله برابري جنسيتي
مقاله ازدواج ترتيب داده شده و خودانتخابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب پورگتابي كرم
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گذار جامعه ايراني از نظم سنتي به مدرن و تجربه حيات ملازم با آن، فزوني سن ازدواج دختران را موجب گشته است. بررسي علل افزايش سن ازدواج دختران، موضوعي است که مورد تدقيق معرفتي و روشي اين نوشتار قرار گرفته است. در اين تحقيق، از روش پيمايشي استفاده شده و جامعه آماري آن را دو گروه، شامل دختران مجرد و زنان متاهل ۲۵ تا ۴۴ ساله ساکن در مراکز شهري کشور تشکيل داده اند. حجم نمونه برابر با ۱۲۹۱ نفر از اين دختران در ۵ مرکز شهر تهران، ساري، خرم آباد، مشهد و سنندج بوده است. نتايج نشان داد دختراني که ديرتر ازدواج مي کنند، از تحصيلات بالاتري برخوردارند، نگرش فرامادي به ازدواج دارند و اعتقاد بيش تري دارند که با ازدواج، هزينه فرصت هاي ازدست رفته بيش از فرصت ازدواج است. دلالت نتايج بر آن است که همراه با تجربه مدرنيته در سطوح کلان، مياني و خرد، چنان چه اين تجربه بدون سياست گذاري و برنامه ريزي مناسب حاصل گردد و از طرفي شرايط جامعه چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ اجتماعي – فرهنگي آمادگي پذيرش چنين تحولاتي را نداشته باشد، تبعات منفي آن بيش از دستاوردهاي مثبت آن خواهد بود.