عصر دوم ، بازاریابی سبز محیطی : این مرحله از اوایل دهه ۸۰ آغاز گردید و مفاهیم نوینی مانند فناوري پاك ، پایداري ، مصرف کنندهي سبز و مزیت رقابتی پدیدار شدند .

عصر سوم ، بازاریابی سبز پایدار : همزمان با تقاضاهاي فراوان مردم و بالا رفتن انتظارات آنها و سختگیري دولتها ، دیگر عصر دوم قادر به پاسخگویی نبود. مباحثی مثل توسعه پایدار در حیطه ي اقتصاد، تأثیر بسزایی روي علم بازاریابی گذاشت و عصر سوم را به سوي بازاریابی سبز پایدار پیش برد

دلایل سبز بودن

دلیل اصلی سبز بودن به اقتصاد بر میگردد. اقتصاد مطالعه این است که چگونه افراد با توجه به منابع محدود سعی دارند خواستههاي نامحدود را ارضا کنند. وقتی که ادبیات بازاریابی بررسی میشود چندین دلیل براي افزایش فعالیتهاي بازاریابی سبز توسط شرکتها ذکر شده که در اینجا سعی بر این است تعدادي از آنها بیان شود . سبز بودن میتواند در نتیجه فشارهاي درونی و یا بیرونی رخ دهد.از جمله فشارهاي بیرونی که باعث سبز بودن میشوند میتوان موارد زیر را نام برد (دعایی; فتحی ، : ( ۱۳۸۵

 ارضاي تقاضاي مصرف کنندگان: امروزه شرکتها و سازمانها مجبورند به خاطر ارضاي نیازهاي مشتریان و عمل به مسئولیت اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسائل مربوط به حفظ محیط زیست را در فعالیت_هاي خود جاي دهندمثلاً. مکدونالد نمونه بارزي است که به خاطر حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارضاي تقاضاي آنها ترکیب بستهبنديهاي خود را عوض کرده است.

 واکنش نسبت به اقدامات رقبا: هنگامی که یک شرکت در تولید محصولاتش ملاحظات زیست محیطی را مد نظر قرار میدهد، شرکتهاي دیگر بایستی استراتژيهاي خود را در تولید محصولاتشان تغییر دهند و تدابیري را در راستاي سبز شدن اتخاذ کنند زیرا در غیر این صورت سهم بازارشان را از دست خواهند داد.

دخالت روزافزون دولت: در کشورهاي مختلف دولتها براي حفظ محیط زیست سالم از راههاي مختلف استفاده میکنندمثلاً. در آمریکا سازمان محیط زیست قوانینی را در راستاي حفظ محیط زیست تدوین کرده است .

 افزایش آلودگی محیط زیست: با توجه به آلودهتر شدن محیط زیست، شرکتها بایستی براي جلوگیري از این امر در راستاي نهضت سبز و بازاریابی سبز گام بردارند. آلودگی محیط زیست باعث شده است که فشارهاي اجتماعی از جانب مصرف کنندگان، خطمشیهاي دولت و شرکتها را به سوي سبز شدن تغییر جهت دهند .