با توجه به مطالب فوق و ویژگی های بارز گردشگری شهری می توان گفت ساماندهی و زیبا سازی فضا های عمومی شهر در راستای توسعه گردشگری شهری به دلایل زیر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که عبارتند از :

-۱ فضای شهر دارای بیشترین ارتباط با مردم است.

-۲ فضای شهری نیازمند هویتی است که از که می تواند از طریق زیباسازی فضاهای عمومی شهر در ذهن گردشگر تاثیر گذار باشد.

-۳ نتیجه زیبایی فضا و محیط در شهر ایجاد حس آرامش و تعادل، امنیت و به طور خلاصه فراهم نمودن کمال و آگاهی انسان است و این خود می تواند به طور مستقیم در توسعه گردشگری شهری و ایجاد انگیزه لازم جهت سفر گردشگران تاثیر گذار باشد..

-۴ طراحی فضاهای عمومی خلاقانه و زیبا در راستای زیباسازی فرهنگی می تواند تداعی کننده فرهنگ و تاریخ شهر و شناساندن آن به گردشگران باشد.

زیباسازی وگردشگری شهری

لغت زیبا شناختی دراصل یونانی است و به معنی ادراک است علم زیبا شناختی به معنی وسیع کلمه به بررسی و روشهای احساس محیط و موقعیت فرد در داخل آن می پردازد. از قرن هجدهم مفهوم زیبایی بیشتر جنبه روان شناسانه به خود گرفت و زیبایی در ارتباط با ادراک دیده شد و بیننده جزئی از این مجموعه به حساب آمد الکساندرگوتلیب از مفهوم زیبا شناختی به عنوان مفهومی به موازات علم الاخلاق و منطق استفاده نمود.نقشی را که عقل در علم الخلاق داشت سلیقه در زیبا شناختی به دست آورد سلیقه،احساس و ادراک بار دیگر درعلم زیبایی شناسی راه یافت به این ترتیب زیبا شناختی در قرن بیستم به صورت فلسفه و دانش تمامی نمود های زیبایی شد. (گروتر،(۹۴٫ ۱۳۷۵

 

شهر فقط شکل و ظاهر نیست، شهر، معنا دارد زیبایی شهر در گرو درک و اقدام در جهت اعتلای فرم و محتوای آن است. زیبایی احساس است بنابراین بر اساس قانونمندی ادراک ایجاد می شود این موضوع در واژه استتیک نیز ریشه دارد.زیبایی یکی از حس ها در کنار حس های دیگر هم چون هویت، وحدت، پایداری و…می باشد.از آنجا که زیبایی مبحثی کیفی است و وظیفه طراحان و برنامه ریزان شهری، ارتقاء محیط می باشد بنابراین درک محتوایی و معنایی در این ارتقاء و بالندگی نقش مهمی دارد. چون زیبایی احساسی است که بر اساس قانونمندی های ادراک دریافت می شود. زیبایی خود نتیجه عینی و محصول حس هاست طراحی و برنامه ریزی شهری فقط کارش زیبا سازی نیست که ا لبته این هم یکی از وظایف می با شد.کیفیت یک ویژگی در چارچوب انسانی است یعنی شهر زیبا و با کیفیت در واقع برای انسان ساخته می شود. (پاکزاد،.(۱ : ۱۳۸۵ در فضای گردشگری شهری باید، عناصری تعبیه شود که علاوه بر زیبایی، رفتار گردشگران و شهروندان را تحت تاثیر و تعدیل قرار داده و تقویت کننده تقاضا و نیروهایی باشد که باعث می شوند یک گردشگر شهری تصمیم به دیدن یک جاذبه گرفته و یا به تعطیلات برود. ( کوپر و دیگران،(۳۲ :۱۳۸۰