مقاله علل ايجاد کننده اشتباهات دارويي از ديدگاه پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه ۱۸ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: علل ايجاد کننده اشتباهات دارويي از ديدگاه پرستاران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتباهات دارويي
مقاله پرستاران
مقاله علل ايجاد کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك پيما نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: غلام نژاد هانيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اشتباهات دارويي در حرفه پرستاري يکي از شايع ترين اشتباهات نظام هاي بهداشتي (بالاي ۷۸ درصد) است که نتايج بسيار مرگباري به دنبال دارد. در مقالات علل متعددي در بروز آن ذکر شده است که لزوم شناخت دقيق اين دلايل را روشن تر مي کند.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين علل ايجاد کننده اشتباهات دارويي از ديدگاه پرستاران انجام گرفته است.
مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي ۱۰۰ نفر از پرستاران بخشهاي مختلف چندين بيمارستان پرسشنامه ۳ قسمتي را که شامل اطلاعات دموگرافيک، اطلاعات شغلي و بخش سوم شامل سوالاتي در مورد اشتباهات دارويي بود، تکميل کردند. اعتبار پرسشنامه توسط اعتبار محتوا و پايايي آن با آزمون مجدد تعيين شد و براي تجزيه تحليل اطلاعات از نرم افزار آماري اس پي اس اس استفاده شد.
يافته ها: ۵۳ درصد نمونه ها در طول فعاليت کاري حداقل يکبار دچار اشتباه دارويي شده بودند که شايع ترين نوع اشتباهات دارويي بترتيب شامل دوز اشتباه دارو (۲۷ درصد)، ندادن دارو (۲۲ درصد) و زمان اشتباه دارو (۱۸درصد)، بود. بيشترين ميزان اشتباهات دارويي در گروه سني ۳۰-۲۵ سال (۵۱ درصد)، در بخشهاي کودکان و نوزادان (۶۰ درصد) و عمدتا در شيفت صبح (۶۵ درصد) رخ داده بود. عمده ترين دلايل ايجاد کننده اشتباهات دارويي هم بترتيب شامل بار کاري زياد (۷۰ درصد)، کارکنان کم (۶۲ درصد)، خستگي جسمي يا روحي (۵۹ درصد) و ساعات کاري زياد (۵۸ درصد) بود.
بحث و نتيجه گيري: تجزيه و تحليل اطلاعات نشان دهنده اين است که ۳ دليل عمده ايجاد کننده اشتباهات دارويي از ديدگاه پرستاران به علل سازماني-انساني مربوط مي شود. در واقع نارسايي نظام هاي بهداشتي درماني باعث افزايش اشتباهات دارويي مي شود. شناسايي اين عوامل نظام هاي بهداشتي و پرستاران را در رفع اين علل و کاهش اشتباهات دارويي و بهبود کيفيت مراقبت و افزايش ايمني بيمار ياري خواهد داد.