مقاله علل تكرار راديوگرافي هاي پري اپيكال در بخش راديولوژي دانشكده دندان پزشكي و تاثير آموزش بر كاهش آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۶ منتشر شده است.
نام: علل تكرار راديوگرافي هاي پري اپيكال در بخش راديولوژي دانشكده دندان پزشكي و تاثير آموزش بر كاهش آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکرار راديوگرافي
مقاله خطا
مقاله پري اپيکال
مقاله راديولوژي
مقاله دانشجويان
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزالديني اردكاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دادصفت رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با وجود خطرات ناشي از راديوگرافي هاي مكرر، نظارت بر تكرار راديوگرافي هاي دنداني مي تواند بخشي از برنامه حفاظت در برابر اشعه باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي علل تكرار راديوگرافي هاي پري اپيكال در بخش راديولوژي دانشكده دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي يزد و تاثير آموزش بر تكرار آنها بود.
روش ها: اين مطالعه به روش نيمه تجربي انجام شد. پس از مراجعه بيمار به بخش راديولوژي دهان، راديوگرافي انجام شده توسط دانشجويان كه داراي خطا بود، در محلي جمع آوري و فيلم مجدد براي تكرار به دانشجو تحويل گرديد. از بين نگاره هاي داراي خطا در ميان ترم، تعداد ۳۰۰ نگاره به صورت تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت و ۱۵ مورد انواع خطاهاي تكنيكي و ۱۳ مورد خطاي ظهور و ثبوت فيلم ها بطور جداگانه در جدول ثبت شد. در ميان ترم در مورد علل خطاهاي ايجاد گرديده و روش برطرف كردن آن با حضور در اتاق راديوگرافي و تاريكخانه آموزش كامل به دانشجويان داده شد. مجددا اين روش در پايان ترم تكرار و تعداد ۱۶۰ نگاره داراي خطا جمع آوري و در جدول هاي قبلي يادداشت شد. براي بررسي از آزمون هاي آماري t، Z، مجذور كاي، دقيق فيشر استفاده گرديد.
نتايج: قبل از مداخله، كل خطاي ديده شده در ۳۰۰ نگاره منتخب، ۵۷۷ مورد و ميانگين خطا در هر فيلم ۱٫۹۲ بود. بعد از مداخله، فقط ۳۵۰ عدد فيلم تكرار شد كه از ۱۶۰ نمونه انتخابي، ۱۶۹ خطا ثبت شد كه ميانگين خطا در هر فيلم (۱٫۰۵) و تفاوت آنها معني دار بود. مداخله آموزشي انجام شده، نسبت نگاره هاي معيوب را بيش از ۶۰ درصد كاهش داد. تعداد تكرار هر خطا قبل و پس از مداخله نيز با يكديگر اختلاف معني داري نشان داد.
نتيجه گيري: آموزش عملي و به موقع، سبب كاهش خطا در تكرار راديوگرافي شد هر چند دانشجويان قبلا در كلاس هاي تئوري آموزش گرفته بودند. علل تكرار فيلم هاي راديوگرافي بايد دقيقا بررسي و آموزش هاي مداوم به دانشجويان داده شود تا از انجام راديوگرافي هاي غير ضروري، ميزان تابش اشعه، صرف وقت و هزينه و نارضايتي بيماران كاسته گردد.