مقاله علل تکرار درس، مشروطي و تاخير در فراغت از تحصيل در دانش آموختگان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان (۸۲-۱۳۶۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: علل تکرار درس، مشروطي و تاخير در فراغت از تحصيل در دانش آموختگان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان (۸۲-۱۳۶۵)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت تحصيلي
مقاله دانشجوي پزشکي
مقاله کاشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاريان اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: تقربي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني فخرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد سيدعلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عاملي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عدم کسب حداقل نمره قبولي در دروس و ترم هاي تحصيلي، و افزايش طول مدت تحصيل از دغدغه هاي مهم در نظام هاي آموزشي است. با توجه به لزوم آسيب شناسي دقيق افت تحصيلي، مطالعه اي با هدف تعيين وضعيت و عوامل خطر بروز تکرار درس، مشروطي و تاخير در فراغت از تحصيل در کليه دانش آموختگان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان انجام گرفت.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي، کليه دانش آموختگان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان (۵۸۶ نفر) بين سال ۸۲ ۶۵ بصورت سرشماري انتخاب و اطلاعات دموگرافيگ، وضعيت تکرار درس، مشروطي، طول مدت تحصيل، وقوع تکرار درس، و تاخير در فارغ التحصيلي ايشان ثبت شد. براي تجزيه و تحليل عوامل خطر احتمالي از مجذور کاي، تست دقيق فيشرو رگرسيون لجستيک استفاده شد.
يافته ها: حدود ۱/۵% (۳۰نفر) از دانشجويان سابقه مشروط شدن داشتند. بيشترين فراواني مشروطي مربوط به اولين و دومين ترم تحصيلي بود. مشکل تکرار درس و تاخير در فارغ التحصيلي به ترتيب در۷۲/۱۶% (۹۸نفر) و ۳/۳۲% (۱۸۹ نفر) وجود داشت. بيشترين فراواني تکرار درس مربوط به دروس زبان تخصصي و بيوشيمي بود.
ميهماني در ساير دانشگاه ها، سهميه هاي خاص، بومي نبودن، تاهل و پايين بودن معدل ديپلم از مهم ترين عوامل خطر افت تحصيلي، معرفي شدند.
نتيجه گيري: با توجه به نقش ويژگي هاي فردي، پيشينه تحصيلي و معيارهاي پذيرش در بروز افت تحصيلي، تغيير در شيوه هاي گزينش دانشجو و شناسايي و حمايت دانشجويان در معرض خطر ضروري است.