مقاله علل مراجعات مکرر بيماران مبتلا به عفونت اچ اي وي/ ايدز به مراکز درماني در سال ۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: علل مراجعات مکرر بيماران مبتلا به عفونت اچ اي وي/ ايدز به مراکز درماني در سال ۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماران مبتلا به عفونت HIV
مقاله مراجعات مکرر
مقاله شمارش CD4

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلال‌ منش شمس ‌الملوك‌
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: ارزيابي به عنوان جز جدايي ناپذير خدمت دهي در هر سازماني جايگاه ويژه اي دارد، اغلب بيمارستان ها با افزايش تقاضا، ازدحام و مراجعه مکرر بيماران از جهات کيفيت، کميت و خدمات روبرو هستند و بيماران مبتلا به ايدز از اين امر مستثني نيستند. مطالعه حاضر به منظور تعيين علل مراجعات مکرر بيماران مبتلا به ايدز به بيمارستان طراحي شده است.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر به روش مقطعي – توصيفي بر روي ۷۱ بيمار با استفاده از فن مصاحبه و فرم اطلاعاتي (پرونده) در سال ۸-۱۳۸۷ انجام گرفت. پرونده بيماراني که در سال ۸-۱۳۸۷ حداقل يک بار به بيمارستان مراجعه کرده و تست اليزا و وسترن بلوت مثبت براي HIV داشتند مورد پذيرش قرار گرفت. پرسش نامه حاوي اطلاعات موردنظر و مبتني بر هدف بود، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: مي انگين سن افراد مورد مطالعه ۸٫۱+۳۵ بود که ۹۱٫۵ درصد مرد و ۸٫۵ درصد زن بودند. ۷۴٫۶ درصد سابقه اعتياد و ۳۸ درصد سابقه اقامت در زندان داشتند. علل مراجعه مکرر بيماران به بيمارستان به ترتيب عود عفونت قبلي (۳۳٫۶ درصد)، عفونت جديد (۳۳٫۸ درصد) و عدم درمان (۲۹ درصد) بود و مبتلايان به سل ريوي و ترمبوز وريد عمقي بيشترين سندرم باليني مراجعه کننده بودند. بين شمارش CD4 و سابقه اعتياد با مراجعات مکرر رابطه معني داري وجود داشته است.
بحث و نتيجه گيري: باتوجه به شيوع بالاي عود عفونت قبلي و عفونت جديد پزشکان و پرستاران بايد به کيفيت مراقبت هاي ارایه شده توجه بيشتري نمايند، و پژوهش هاي بيشتري جهت شناسايي عوامل مرتبط با آن ارایه و راهکار هايي جهت کاهش آن در بيماران انجام گيرد.