مقاله علل مرگ مغزي و نتيجه پيگيري آنها جهت اهداي اعضا در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: علل مرگ مغزي و نتيجه پيگيري آنها جهت اهداي اعضا در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ مغزي
مقاله اهداي عضو
مقاله تروماي ناشي از تصادف
مقاله رضايت به اهداي عضو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي ويشته حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: شفقي شادي
جناب آقای / سرکار خانم: بربطي محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي لويه آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي زاده كتايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مرگ مغزي آسيب غيرقابل برگشت مغز و ساقه مغز است و امروزه يكي از منابع اصلي تامين عضو مي باشد. با اين حال در ايران خانواده هاي كمي حاضر به اهداي عضو مي گردند. هدف اين مطالعه بررسي علل مرگ مغزي و ميزان اهداي عضو در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بود. مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي در سال ۱۳۸۸ در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام شد. پس از شناسايي بيماران مشكوك به مرگ مغزي، بيمار توسط يك هماهنگ كننده ماهر بررسي مي شد و در صورت مناسب بودن براي اهداي اعضا، با خانواده وي مشاوره صورت مي گرفت. در صورت رضايت خانواده و تاييد نهايي مرگ مغزي، اهداي اعضا انجام مي شد.
يافته ها: در ۳۷۳ نفر از مجموع ۴۶۷ بيمار، مرگ مغزي تاييد شد. سن ۲۹ نفر (۸%) ۱۵ سال يا كمتر (ميانگين: ۱۰ سال) و ۳۴۴ نفر (۹۲%) بيش از ۱۵ سال (ميانگين: ۴۷ سال) بود. تروماي ناشي از تصادف (۳۵%) شايعترين علت مرگ مغزي بود؛ دومين علت در بيماران ۱۵ سال يا كمتر، تومورهاي مغزي (۱۴%) و در بيماران بزرگتر از ۱۵ سال، خونريزي هاي مغزي و CVA ايسكميك (هر كدام ۱۴%) بود. در مجموع ۱۸۴ نفر (۴۹%) دهنده مناسب تشخيص داده شدند كه با خانواده ۱۶۰ نفر مشاوره شد. در ۱۱۷ مورد (۷۳%)، بستگان بيمار رضايت به اهداي اعضا ندادند، ۲ بيمار (۱%) پيش از اهداي عضو فوت شدند و اهداي عضو تنها در ۴۱ نفر (۲۶%) انجام شد. درصد اهداي عضو در دهندگان مناسب در بيماران ترومايي، خونريزي مغزي، CVA ايسكميك و تومورهاي مغزي به ترتيب ۲۴%، ۲۵%، ۲۳% و ۴۷% بود. با وجود اينكه ۸۰% بيماران ترومايي، دهنده مناسب تشخيص داده شدند، در ۷۴% موارد بستگان آنها رضايت به اهداي عضو نداشتند.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه شايعترين علت مرگ مغزي تروماي ناشي از تصادف است. با وجود اينكه اكثر بيماران ترومايي دهنده مناسب تشخيص داده مي شوند، اما در بيش از دو سوم موارد بستگان بيمار رضايت به اهداي عضو ندارند. از اينرو برنامه ريزي براي ارتقاي سطح فرهنگي جامعه براي آگاهي و شناخت ماهيت مرگ مغزي و لزوم اهداي عضو ضروري به نظر مي رسد.