مقاله علل موثر بر افت تحصيلي دانشجويان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۹۰ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: علل موثر بر افت تحصيلي دانشجويان پرستاري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت تحصيلي
مقاله خصوصيات فردي
مقاله خصوصيات آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افت تحصيلي دانشجويان پرستاري يک مساله بسيار مهم در سيستم آموزشي است که نه تنها به عنوان يک مشکل فردي مطرح مي باشد بلکه موجب معضلات اجتماعي، خانوادگي و روحي نيز مي شود. لذا اين مطالعه با هدف بررسي علل افت تحصيلي در دانشجويان پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) آمل انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۱۰۰ نفر از دانشجويان ترم۳ الي ۸ دانشکده پرستاري و مامايي آمل انجام شد، دانشجويان به دو گروه ۵۰ نفري با افت تحصيلي (معدل واحدهاي گذرانده شده کمتر از ۱۶) و بدون افت تحصيلي (معدل واحد هاي گذرانده شده بيشتر از ۱۶) تقسيم شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اي مشتمل بر خصوصيات دموگرافيک و سوالات مربوط به عوامل موثر بر افت تحصيلي جمع آوري شد. سپس عوامل موثر بر افت تحصيلي مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين معدل ديپلم نمونه هاي تحت مطالعه ۶/۱±۸۷/۱۶ و ميانگين معدل واحد هاي گذرانده ۲/۱±۹۹/۱۵ بود. بين دو گروه دانشجويان از نظر وضعيت تاهل (p=0/000)، وضعيت مسکن (p=0/009)، سهميه قبولي (p=0/01)، علاقه به رشته(p<0/000)  و مشاوره تحصيلي (p=0/02) رابطه معني داري وجود داشت. بيشترين همبستگي بين افت تحصيلي با معدل ديپلم وجود داشت .(p<0/000)
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که عوامل متعددي مانند متاهل بودن و سهميه قبولي بر افت تحصيلي دانشجويان تاثير گذار مي باشند. بنابراين پيشگيري از افت تحصيلي و بروز آسيب هاي متعاقب آن مستلزم شناخت دقيق عوامل موثر و برنامه ريزي جدي و موثر است.