مقاله علل و شدت آسيب هاي وارده منجر به فوت در مصدومين كالبدشكافي شده ناشي از حوادث رانندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۳۵۸ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: علل و شدت آسيب هاي وارده منجر به فوت در مصدومين كالبدشكافي شده ناشي از حوادث رانندگي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کالبد شکافي
مقاله حوادث رانندگي
مقاله شاخص شدت آسيب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خوش محبت هادي
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي فيروزآبادي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: محرم زاد ياشار
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در طي اين مطالعه گذشته نگر، تصميم گرفته شد تا بر اساس گزارشات كالبدشكافي مركز پزشكي قانوني يزد، شدت آسيبهاي وارده را در بيماران فوتي به علت صدمات ناشي از حوادث وسايل نقليه بررسي كنيم.
روش بررسي: تعداد ۲۵۱ مجروح فوتي به علت صدمات ناشي از تصادفات رانندگي طي سال هاي ۸۶- ۱۳۸۳ كه جهت انجام كالبدشكافي به مركز پزشكي قانوني يزد ارجاع داده شده بودند، به طور سرشماري وارد مطالعه شدند. متغيرهاي مورد بررسي شامل جنس، سرنشين بودن يا عابر پياده، نوع وسيله نقليه (موتور سيكلت، سواري، اتوبوس و ميني بوس)، سطح هوشياري بيمار، اقدامات احياء قلبي- ريوي انجام شده جهت بيمار (CPR) و بستري در بخش مراقبت هاي ويژه (ICU) بود. جهت بررسي شدت آسيب هاي وارده به هر بيمار نيز از شاخص Injury Severity Sore (ISS)  استفاده شد.
نتايج: تعداد ۲۰۲ نفر از بيماران فوتي مرد (۵/۸۰%) و ۴۹ نفر زن (۵/۱۹%) بودند. ميانگين سن بيماران ۱/۳۴ سال بود(حد اقل ۱ و حد اكثر ۸۹ سال). تصادفات رانندگي به علت برخورد خودرو يا موتور سيكلت با عابر پياده با فراواني ۱۰۰ مورد (۸/۳۹%) بيشترين علت ايجاد تروما محسوب مي شود. آسيب هاي ناحيه سر با فراواني ۲۲۰ مورد (۶/۸۷%) و سپس ناحيه صورت با فراواني ۱۶۹ مورد (۳/۶۷%) بيشترين نواحي صدمه ديده در اين بيماران به حساب مي آيند. ميانگين (± انحراف معيار) نمره
ISS بيماران ، (۴/۱۰ ±) ۲/۲۳ بود. بر اساس نتايج كالبدشكافي، شايع ترين علت مرگ ضربه مغزي با فراواني ۱۴۶ مورد (۱/۵۸%) تشخيص داده شد.
نتيجه گيري: آگاهي دادن عموم مردم جهت پيشگيري از وقوع تصادفات رانندگي مي بايست از اهميت ويژه اي برخوردار شود، همچنين با توجه به شيوع بالاي آسيب مغزي و عوارض مرتبط با شكستگي جمجمه، در دسترس بودن جراح مغز و اعصاب و تكميل تجهيزات تصويربرداري اورژانس هاي تروما مي توانند نقش موثري در كاهش مرگ و مير حاصل از تصادفات رانندگي داشته باشند.