سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج عطایی گیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
حمید جلیلوند – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
عقیل مرادمندجلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده:

کاهش کمی و کیفی جنگل را تخریب می نامند . که این پدیده می تواند به علل مختلف اقتصادی و اجتماعی باشد . علی رغم این که کشور ایران از نظر جنگل و سطح سرانه آن درجهان جزو فقیرترین کشورهای محسوب می گردد ، هر ساله مقادیر متنابهی از جنگل های آن به ویژه جنگل های هیرکانی _ به دلایل طبیعی و یا انسانی از بین می روند ، درحالی که میزان توسعه واحیاء این منابع درمقابل تخریب آن ناچیز اس ت .مقاله حاضر به بررسی تخریب ج نگلهای هیرکانی و عوامل عمده تخریب در جنگلهای ، کشورهای در حال توسعه منجمله ایران می پردازد . و نتایجی که از آن بدست می آید این است که بهره برداری از این جنگلها باید کاملاُ اصولی و برنامه ریزی شده باشد زیرا تخریب جنگل آن را به سرزمین لخت مبدل نموده وباعث تغییراتی درزنجیره ای ارگانیسم و متابولیسم محیط می شود .