مقاله علل و مدت بستري بيماران و ميزان مرگ و مير در بخش هاي مراقبت ويژه در استان مركزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۶۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: علل و مدت بستري بيماران و ميزان مرگ و مير در بخش هاي مراقبت ويژه در استان مركزي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علت بستري
مقاله بخش مراقبت ويژه
مقاله مدت بستري
مقاله مرگ و مير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زند سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: از آنجا كه در مورد علل مرگ ومير و ارتباط مدت بستري با بروز عوارض اختلاف نظر وجود دارد، اين مطالعه با هدف بررسي اپيدميولوژي علل بستري، عوارض و مرگ و مير بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان هاي استان مركزي انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، ۹۸۱ بيمار كه در سال ۱۳۸۷ در بخش هاي مراقبت ويژه استان مركزي بستري شده بودند وارد مطالعه شدند. وضعيت عصب شناختي، تنفسي، هموديناميك، علايم حياتي و ضايعات فيزيكي بدن بيمار مورد بررسي قرار گرفت و به طور دقيق در چك ليست ثبت شد. در هنگام ترخيص از بخش يا فوت بيماران، بررسي پاياني از نظر علايم و نشانه هاي بيماري انجام شد. داده ها با نرم افزار آماري SPSS 11 و آزمون هاي رگرسيون لجستيك، نسبت شانس و مجذور كاي تجزيه و تحليل شد.
يافته  ها: شايع ترين علت مرگ (۲۸٫۱%) آريتمي هاي قلبي، بيشترين علت بستري بيماران، تصادف (۱۲٫۶%) و كما (۱۲٫۱%) بود. عارضه غالب در بين عوارض تنفسي در تمام بخش هاي مراقبت ويژه، عفونت بود. ميانگين مدت بستري بيماران مورد مطالعه ۷ روز بود.
نتيجه گيري: تصادف و بيماري هاي قلبي دو علت شايع بستري و مرگ در بخش هاي مراقبت ويژه است.