سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

روزبه سرافراز – پژوهشگاه نیرو
معراج کلهر – پژوهشگاه نیرو
سهراب امینی ولاشانی – پژوهشگاه نیرو
مصطفی ارغوانی –

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از انجام تستهایOfflineانجام شده بر روی واحد سه نیروگاه شازند اراک با قدرت نامی ۳۲۵ مگا وات و ۲۰ کیلو ولت که در اولین دوره از تعمیرات اساسی صورت گرفته است با ارائه تحلیل مستند نتایجبرای هر تست و به تفکیک هر فاز آورده شده است. تستهای اندازه گیری مقاومت عایق، اندیس پلاریزاسیون، اندازه گیری جریانهای پلاریزاسیون و دیپلاریزاسیون، اندازهگیری ظرفیت خازنی و تست انداز هگیری تانژانت دلتا از جملهتستهایی م یباشند که روی عایق استاتور این واحد انجام شده اند. در اینجا نتایج هر تست و تحلیل مربوطه به هر بخش بطور جداگانه آورده شده و در نهایت کلیه نتایج بدست آمده در جدولی به قیاس گذاشته شده اند. به این ترتیب همگرایی پاسخهای مربوطه به هر تست نسبت به نتیجه کلی قابل بررسی میباشد. در ادامه با استفاده از دو روش ارزیابی وضعیت عایقیSimons و ERAعلاوه بر سنجش کیفیت عایق، مقایسهای با نتایج مستند بر اطلاعات خام تستهایOfflineانجام شده و همچنین نموداری از روند پیری عایق که بیانگر روند زوال عایقی در سالهای آتی میباشد ارائه شده است. کلیهبررسی و تحلیل ها با استفاده از معیارهای اعلام شده در استانداردهای معتبرIEEE و IEC می باشند.