مقاله عملكرد افراد مبتلا به چاقي در كاركردهاي اجرايي (بازداري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: عملكرد افراد مبتلا به چاقي در كاركردهاي اجرايي (بازداري)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله كاركردهاي اجرايي
مقاله افسردگي و اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداپناه مژده
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وثوق سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: خداپناه مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر، با هدف بررسي عملكرد افراد چاق و بيماران چاق درمان شده در كاركردهاي اجرايي انجام شد.
روش: در اين مطالعه سه گروه، شامل گروه چاق (۳۰ نفر با BMI مساوي يا بزرگتر(۳۰kg.m2 ، گروه درمان شده (۳۰ نفر كه از طريق رژيم غذايي وزن خود را كاهش داده اند)، ۳۰ نفر افراد عادي (بدون داشتن سابقه چاقي و يا هر گونه مشكلات روان پزشكي)، شركت كردند. همه شركت كنندگان، زن بوده و از سطح شهر تهران انتخاب شدند. سه گروه از نظر سن و ميزان تحصيلات همتا شدند. ابزار پژوهش شامل سياهه افسردگي بك، سياهه اضطراب حالت، صفت اسپيلبرگر، آزمون دسته بندي كارت هاي ويسكانسين و تكليف استروپ بود.
يافته ها: نتايج نشان داد كه در آزمون دسته بندي كارت هاي ويسكانسين، گروه چاق و گروه درمان شده در مقايسه با گروه بهنجار، داراي عملكرد ضعيف تري بودند. در تكليف استروپ نيز، گروه چاق و درمان شده نسبت به گروه بهنجار، ضعيف تر عمل كردند.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش با يافته هاي قبلي همخواني دارد و نشان مي دهد افراد مبتلا به چاقي، از مشكلات شناختي آشكاري رنج مي برند.