مقاله عملكرد مادران در زمينه بهداشت دهان و دندان كودكان يك تا شش سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: عملكرد مادران در زمينه بهداشت دهان و دندان كودكان يك تا شش سال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله بهداشت دهان و دندان
مقاله كودكان
مقاله مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فر مهين
جناب آقای / سرکار خانم: قلجايي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري زاده مجيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سلامت جامعه در گرو داشتن كودكان سالم است و مراقبت از دهان و دندان بايد از كودكي شروع شود. پژوهش حاضر با هدف بررسي عملكرد مادران در زمينه بهداشت دهان و دندان كودكان يك تا شش ساله انجام شد.
مواد و روش كار: اين مطالعه از نوع توصيفي – مقطعي و با شركت ۵۰۰ نفر از مادران كودكان يك تاشش ساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر زاهدان انجام گرديد. روش جمع آوري اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه حضوري بود. بر اساس يافته هاي پرسشنامه ها عملكرد به سه دسته ضعيف، متوسط و خوب تقسيم گرديد. شاخص هاي مورد بررسي شامل: سن، تحصيلات، شغل مادران، وضعيت اقتصادي و محل سكونت كودك بود. و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-15 مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. براي توصيف داده ها از جداول توزيع فراواني و براي تحليل داده ها از آزمون آناليز واريانس و ضريب همبستگي استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه ۳۰٫۲ درصد مادران داراي عملكرد ضعيف و ۶۹٫۸ درصد داراي عملكرد متوسط در مورد بهداشت دهان و دندان كودكانشان بودند و عملكرد خوب مشاهده نشد. بين عملكرد با سن، تحصيلات، شغل مادران، وضعيت اقتصادي و محل سكونت ارتباط مستقيم وجود داشت.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه، عملكرد هيچ يك از مادران خوب نبوده است، اين امر مستلزم طرح و برنامه ريزي مدون و آموزش عوارض عملكرد نامناسب، به شيوه هاي مختلف از طريق رسانه هاي گروهي و يا برنامه هاي ويژه در مراكز بهداشتي درماني براي كليه مادران در سنين مختلف و مشاغل گوناگون است.