مقاله عملكرد مكمل آنزيمي آويزايم بر جايگزيني آرد ماهي با آرد سويا و تاثير آن بر رشد و بازماندگي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: عملكرد مكمل آنزيمي آويزايم بر جايگزيني آرد ماهي با آرد سويا و تاثير آن بر رشد و بازماندگي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرد سويا
مقاله بازماندگي
مقاله شاخص هاي رشد
مقاله قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
مقاله مولتي آنزيم آويزايم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي شايان
جناب آقای / سرکار خانم: متين فر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور ارزيابي تاثير آويزايم به عنوان يك مكمل آنزيمي بر رشد و بازماندگي ماهي هاي قزل آلاي رنگين كمان تغذيه شده با جيره هاي غذايي حاوي آرد سويا انجام شد. اساس تنظيم جيره هاي آزمايشي در اين تحقيق، جايگزيني به ترتيب ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد پروتئين آرد ماهي با پروتئين آرد سويا و استفاده از مقادير متفاوت مولتي آنزيم آويزايم با دوزهاي صفر، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ پي پي ام در جيره ها بود. لازم به ذكر است از جيره حاوي آرد ماهي، به عنوان تنها منبع پروتئيني جيره كه فاقد مكمل آنزيمي بود نيز به عنوان جيره شاهد آزمون استفاده شد. اين پژوهش شامل ۱۳ تيمار و با احتساب ۳ تكرار براي هر تيمار، داراي ۳۹ تكرار بوده است. بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان با ميانگين وزن ۴٫۰۱±۸۹٫۴۰ گرم و تراکم ۳۰ عدد در هر حوضچه و نيرو به مدت ۸ هفته با جيره هاي آزمايشي تغذيه شدند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه مولتي آنزيم آويزايم حاوي پروتئاز، زايلاناز و آميلاز، كارايي مثبتي در برطرف نمودن اثرات منفي استفاده از آرد سويا در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان دارد و به تبع آن موجب بهبود شاخص هاي رشد و بقا اين ماهي ها مي گردد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه مي توان با اضافه نمودن ۱۰۰۰ پي پي ام مولتي آنزيم آويزايم به جيره هاي غذايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان، ميزان آرد سوياي موجود درجيره را مي توان تا ۳۹ درصد افزايش داد، بدون اين كه روي شاخص هاي رشد و بقاي ماهي تاثيري منفي داشته باشد.