مقاله عملكرد پرستاران شاغل در بخش هاي قلب در زمينه مراقبت از پيس ميكر موقت و دايمي قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: عملكرد پرستاران شاغل در بخش هاي قلب در زمينه مراقبت از پيس ميكر موقت و دايمي قلبي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملكرد
مقاله پرستار
مقاله پيس ميكر
مقاله مراقبت
مقاله آموزش به بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين رضايي حكيمه
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر هادي
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اهداف: يكي از مشكلات مهم قلبي و عروقي اختلال ريتم قلب است و استفاده از پيس ميكر در مراقبت از بيماران مبتلا به نارسايي قلبي طي دهه گذشته افزايش يافته است. درصورت ارايه آموزش نحوه مراقبت و پرستاري صحيح از اين بيماران، مي توان از عوارض و نقص در عملكرد دستگاه پيشگيري نمود. اين مطالعه با هدف بررسي عملكرد پرستاران در زمينه مراقبت از پيس ميكر موقت و دايمي انجام شد.
روش ها: اين پژوهش مطالعه توصيفي- مقطعي روي ۹۳ پرستار شاغل در بخش هاي قلب كرمان در سال ۱۳۸۶ انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه پژوهشگرساخته داراي ۳۶ سوال (شامل ۱۵ سوال در زمينه مراقبت در زمان بستري و عمل جراحي و ۲۱ سوال مربوط به مراقبت از پيس ميكر بعد از ترخيص) بود كه پس از سنجش روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت. داده ها به وسيله شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي تحليلي مجذور كاي، مقايسه ميانگين و پيرسون با نرم افزار SPSS 15 تحليل شد.
 يافته ها: ميانگين نمره مراقبت پس از عمل ۶٫۲۷ ± ۲۳٫۳۰ و ميانگين نمره پرسش نامه مراقبت زمان ترخيص ۱۴٫۳۰ ± ۴۴٫۶۶ به دست آمد. آزمون پيرسون بين امتياز مراقبت بعد از عمل و مراقبت حين ترخيص ارتباط معني دار آماري نشان داد (P=0.0001،  (r=0.577بين گذراندن دوره هاي بازآموزي قلب و افزايش نمره مراقبت ارتباط وجود نداشت.
 نتيجه گيري: باتوجه به اطلاعات پايين پرستاران در آموزش به بيماران و وضعيت حساس بيماران داراي پيس ميكر و لزوم دريافت آموزش هاي دوره اي، آموزش حين خدمت پرستاران و اضافه نمودن مطالب درسي با محتواي عملكردي به دروس پرستاري توصيه مي شود.