سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید نجفی کلیانی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – بیمارستان قلب جماران
علی طیبی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – بیمارستان قلب جماران
مرتضی کاملی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – بیمارستان قلب جماران

چکیده:

زلزله یکی از بلایای طبیعی است که هر ساله گریبانگیر جامعه بشری مـی شـود و خـسارات زیـادی را بوجـود مـی آورد . به طوریکه در طی ۲۰ سال گذشته بیش از ۳ میلیون حادثه در سراسر دنیا رخ داده کـه بـدنبال آن حـداقل ۸۰۰ میلیـون نفـر تحت عوارض ناشی از آن قرار گرفته و تخمین زده شده که برآورد هزینه ناشی از صدمات حدود ۵ بیلیـون دلار مـی باشـد، لـذا تلاش در جهت بالابردن کیفیت ساختمان ها و دیگر پیش بینی هایی که منجر به پیشگیری اولیـه از صـدمات جبـران ناپـذیر آن گردد کاملاً بدیهی به نظر می رسد . از طرف دیگر سرویس دهی پرستاری مناسب می تواند باعث کـاهش صـدمات و مـرگ و میـر شود . هدف از این مطالعه بررسی الگوهای عملکرد پرستاری در سرویس دهی به مصدومین و امدادرسانی اولیه مـی باشـد . مـتن : مطالعات و بررسی های اخیر نشان داده که پیشگیری ا ولیه، مهم تـرین تـاثیر را در کـاهش صـدمات ناشـی از زلزلـه دارد و یـک عملکرد پرستاری خوب طراحی شده با اینکه خیلی مهم است اما فقط به عنوان جزیی از یک برنامـه اسـتراتژیک مناسـب بـرای کاهش مرگ و میر در زلزله ها به حساب می آید، متاسفانه پاسخ های عملکردهای پرستاری کـه در بی مارسـتان هـای منطقـه ای و تیم های یاری رسان تکیه دارد ممکن است در پیشگیری از مرگ و میرهای زیاد در حوادث شدید ناکافی باشند . لذا برای افـزایش زنده ماندن مراحل مختلفی وجود دارد تا امدادرسانی و نجات مصدومین صورت گیرد که مهم ترین آنها زمان پاسخ دهی است که معیار بسیار مهمی است . الگوهای عملی در پاسخ دهی پرستاری به حوادث جهت سرویس دهی بـه موقـع و کارآمـد خیلـی مهـم است لذا بر این اساس، الگوی عملی بکار رفته افراد امدادگر و داوطلب را به سه گروه تقسیم مـی کنـد و هـدف از تـشکیل ایـن گروه ها، تثبیت شرایط قربانیان در محل و تسهیل انتقا ل آنها به بیمارستان های محلـی یـا مکـان هـایی کـه بـرای تخلیـه افـراد تخصیص داده شده است، این الگو و برنامه ها به سه فاز تقسیم مـی شـود : -۱ در سـاعت ۰-۱ بعـداز وقـوع زلزلـه، درمـان هـای یک نفری و تریاژ اولیه در منطقه انجام گیرد، -۲ درساعات ۱-۱۲ درمان های اولیه در مراکز درمانی انجام می شود، -۳ در ساعات ۱۲-۷۲ مصدومین در مناطقی جهت تخلیه و انتقال جمع آوری می شوند . بعداز انجام اقدامات درمانی اولیهبیماران براساس نـوع وضعیت شان که در تریاژ اولیه مشخص شده توسط هلی کوپترها به مناطق درمانی مناسب و بیمارستان ها منتقل می شوند . نتیجه گیری : پیشگیری اولیه مهم ترین نقش را در کاهش صدمات و مرگ و میر دارد و لذا نقش آموزش مـداوم بـه پرسـتاران و افراد داوطلب جهت امدادگری و تریاژ مصدومین و اقدامات درمانی خیلی مهم است و همچنین زمان حضور تـیم هـای آمـوزش دیده در محل جهت انجام مراقبت پرستاری و تجهی زات مناسب و داشتن یک سیستم برنامه ریزی می تواند میـزان صـدمات مجروحین مرگ و میر را کاهش دهد .