مقاله عملکرد باليني مربيان پرستاري از ديدگاه دانشجويان و مربيان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۲۲ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: عملکرد باليني مربيان پرستاري از ديدگاه دانشجويان و مربيان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پرستاري
مقاله آموزش باليني
مقاله عملکرد باليني
مقاله مربيان پرستاري
مقاله دانشجويان پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانيان اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آموزش باليني مهم ترين قسمت آموزش پرستاري بوده و کيفيت آن متاثر از عوامل زيادي است. يکي از مهم ترين اين عوامل عملکرد باليني مربيان پرستاري مي باشد. هدف اين مطالعه تعيين و مقايسه ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي بناب و مراغه در مورد عملکرد باليني مربيان پرستاري مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – مقايسه اي تمامي مربيان باليني (۳۴ نفر) و دانشجويان پرستاري (۲۰۰ نفر) دو واحد دانشگاهي مورد نظر با روش سرشماري شرکت نمودند. معيار ورودي مربيان عبارت بود از داشتن مدرک کارشناسي، حداقل يک سال تجربه آموزش باليني، عدم انجام آموزش باليني هم زمان در ديگر واحدهاي دانشگاهي و معيار ورودي دانشجويان عبارت بود از اشتغال به تحصيل در سال سوم و يا چهارم کارشناسي پرستاري. ابزار جمع آوري داده ها يک پرسشنامه ترکيبي بود. قسمت اول اين پرسشنامه مشخصات فردي -اجتماعي مربيان و دانشجويان را بررسي مي نمود. قسمت دوم شامل ۲۷ گزينه بود که عملکرد باليني مربيان پرستاري را از ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري در شش حيطه شايستگي علمي و عملي، مهارت هاي تدريس، مهارت هاي ارتباطي، نقش حمايتي، نقش هدايت و رهبري و نقش تشويق کننده مورد سنجش قرار مي داد. اين پرسشنامه با روش خودگزارش دهي تکميل گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که از ديدگاه دانشجويان و مربيان پرستاري عملکرد باليني مربيان پرستاري در سطح نامناسبي بوده و بين اين ديدگاه‌ها تفاوت وجود داشت. از سوي ديگر، در تمامي حيطه ها دانشجويان بيشتر از مربيان خود عملکرد باليني مربيان پرستاري را نامناسب گزارش نموده بودند.
نتيجه گيري: اين يافته ها نشان دهنده عملکرد باليني نامناسب مربيان پرستاري داراي مدرک کارشناسي مي باشد. از آنجايي که در بسياري از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي بار اصلي آموزش باليني دانشجويان پرستاري بر عهده اين مربيان مي باشد بنابراين، توصيه مي شود مسوولين پرستاري اين واحدهاي دانشگاهي دوره هاي آموزش ضمن خدمت مناسبي را براي مربيان باليني در نظر بگيرند.