سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد فیض – گروه مهندسی برق – دانشکده فنی – دانشگاه تبریز
محمدباقر بناءشریفیان – گروه مهندسی برق – دانشکده فنی – دانشگاه تبریز

چکیده:

در ورودی اغلب مصارف صنعتی ( مشترکین صنعتی ) از ترانسفور مرهایی استفاده می شود . هر یک از این ترانسفورمرها ممکن است بخشی از مصارف یک مشترک را تغذیه کند و یا تنها یک ترانسفور مر بزرگ منفرد برای تغذیه کل مصارف بکار رود . معمولا بارهای دینامیک مانند موتورهای القایی سه فاز به عنوان محرکه های اصلی تاسیسات صنعتی از طریق ترانسفورمر از شبکه تغذیه می شوند دینامیک این مصرف کننده ها در طراحی عملکرد شبکه تاثیر خواهد گذاشت ، لذا قبل از طراحی یا در حین طراحی سیستم باید مسئله مصرف کننده های دینامیک مد نظر قرار گیرند . تا انتخاب صحیح ترانسفور مر از لحاظ ساختمان ، قدرت و نوع صورت پذیرد . عملکرد این مصرف کننده های دینامیکی علاوه بر ساختمان داخلی خود آنها بستگی به سیستم تغذیه و حتی سایر مصرف مصرف کننده های دینامیکی مجاور دارد . هر گاه سیستم تغذیه یک شبکه بینهایت فرض شود ، موتور مستقل از شبکه کار خواهد کرد . ولی بدون این فرض و در شبکه واقعی عملکرد موتور تا حدود
زیادی به شبکه و حتی بارهای بزرگ و دینامیک مجاور بستگی خواهد داشت . معمولا در اینگونه موارد شبکه را بر اساس معادل تونن بررسی می کنند ولی با وجود ترانسفور مر در شبکه معقولتر آنست که مدل واقعیتر با ملحوظ کردن مدل ترانسفور مر بکار رود . هدف از مقاله حاضر آنست که بطور همزمان حالت دینامیک سیستم با ترکیب ترانسفور مر – موتور بررسی شود . راه اندازی موتور و تاثیر آن بر روی ترانسفورمر در شرایط مختلف کارکرد ( پس از پایداری با در حین کلید زنی ) باگیری موتور در این حین و قطع موتور از خروجی ترانسفور مر شبیه سازی خواهند شد جهت مقایسه بیشتر کلید زنی ترانسفور مر تنها راه اندازی موتور منفرد روی یک شبکه بینهایت و یک شبکه واقعی بارداری ترانسفور مر بکمک بار استاتیک و بارگیری موتور منفرد نیز بررسی شده و مورد مقایسه قرار می گیرد بدین مظور عملکرد سیستم متشکل از یک ترانسفورمر ۴KVAو یک موتور لقایی سه فاز ۵ hpمورد مطالعه قرار می گیرد .