مقاله عملکرد حافظه بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشي از جنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: عملکرد حافظه بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشي از جنگ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه
مقاله اختلال استرس پس از سانحه
مقاله دفاع مقدس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آشتياني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جنگ به عنوان يک رويداد تنيدگي زا داراي پيامدهاي درازمدت بسيار، از جمله بروز اختلالات روان شناختي نظير اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) مي باشد. پژوهش حاضر با هدف مقايسه عملکرد حافظه بازماندگان دفاع مقدس مبتلا به PTSD انجام شده است.
روش: تعداد ۳۰ نفر از بازماندگان جنگ مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و ۳۰ نفر از بازماندگان جنگ بدون اختلال استرس پس از سانحه و ۳۰ نفر از افراد بهنجار که در متغيرهاي سن، هوش و جنس همتا شده بودند، به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب و در اين مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه افسردگي بک، پرسشنامه اضطراب بک، مقياس تجديدنظرشده اثر رويداد و آزمون حافظه وکسلر بود. داده هاي به دست آمده با روش هاي آماري تحليل واريانس يک راهه، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج پژوهش بيانگر تفاوت معنادار بين بازماندگان جنگ با اختلال PTSD، با دو گروه ديگر در متغير حافظه بود و افراد مبتلا به اختلال استرس پس ازسانحه از عملکرد ضعيف تري برخوردار بودند.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاضر در راستاي يافته هاي ساير پژوهش ها مي باشد که نشان مي دهند افراد مبتلا به PTSD علاوه بر داشتن مشکلات در بخشهاي مختلف حافظه مانند حافظه شرح حال، حافظه مربوط به آينده، حافظه کاري در حافظه کلي نيز از نقص برخوردار است که در بازتواني ها و درمان بايد مدنظر قرار گيرد.