سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجید مجیدیان – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
نجفعلی کریمیان – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علی اکبر کامکارحقیقی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

گیاهان پیوسته توسط سیگنالهای محیطی تحت تأثیر قرار میگیرند بعضی از این تنشها مانند تنش خشکی رشد و نمو را در گیاهان محدود میکنندتنش خشکی جزء تنشهای عمومی میباشد که اثرات بسیار نامطلوب بر رشد گیاه و تولید گیاهان زراعی میگذارد تنش خشکی باعث خسارت به غشاء و سیستم فتوسنتزی میشود . فتوسنتز میتواند به وسیله تنش خشکی از دو طریق تحت تأثیر قرار گیرد . اول بسته شدن روزنهها به طور معمول و نرسیدن دی اکسید کربن به کلروپلاستها و دوم از طریق کاهش پتانسیل آب سلول بر روی ساختمانهای پیچیده فتوسنتزی . هم چنین تنش خشکی رشد ریشهها و ساقه را تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است باعث کاهش در سطح برگ گیاهان شود [۳] در آزمایشی بلکمر و همکاران [۱] در گیاه ذرت که دو تیمار کودی ۶۲ و ۲۷۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و دو رژیم آبیاری ( آبیاری مطلوب و ۱۰ روز تنش خشکی قبل از این که ۵۰ درصد کاکل دهی اتفاق بیفتد ) مطالعات خود را در مورد بر هم کنش اثرات نیتروژن و تنش خشکی بر روی شاخصو برای گیاهانی که نیتروژن کم داشتند سطح برگ گزارش کردند که LAI در ابتدای مرحله تنش برای گیاهانی که نیتروژن بالا داشتند ۳ و برای گیاهانی که نیتروژن کم داشتند ۲/۱ بود. درانتهای مرحله تنش خشکی، شاخص سطح برگ گیاهانی که آبیاری کامل با نیتروژن زیاد داشتند ۴/۱ و گیاهانی که نیتروژن کم داشتند ۳/۲ بود . شیوارموس و همکاران ملاحظه کردند که کاربرد کود دامی موجب اصلاح خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک شده، در نتیجه تولید محصول افزایش مییابد . هم چنین در فرآیند تجزیه مواد آلی توسط میکروارگانیسمها مقداری دی اکسید کربن به اتمسفر آزاد میشود که در جامعه گیاهی فتوسنتز به رشد و در نتیجه عملکرد محصول ذرت و برنج را افزایش می دهد و منجر به تغییر وزن مخصوص ظاهری خاک و حفظ رطوبت میشود . یوهارت و آندرید [۴] گزارش کردند کمبود نیتروژن عملکرد را کاهش میدهد و این کاهش عملکرد هم از طریق کاهش تعداد دانه و هم وزن دانه میباشد . در تیمارهای کمبود نیتروژن عملکرد دانه و تعداد دانه به طور معنیدار کاهش پیدا میکند