مقاله عملکرد دانه در ژنوتيپ هاي سه گونه براسيكا (Brassica napus L., B. rapa L., B. junceae L.) : اثر بارندگي و خارج قسمت فتوترمال در شرايط ديم گنبد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: عملکرد دانه در ژنوتيپ هاي سه گونه براسيكا (Brassica napus L., B. rapa L., B. junceae L.) : اثر بارندگي و خارج قسمت فتوترمال در شرايط ديم گنبد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله براسيکا
مقاله بارندگي
مقاله دما
مقاله تابش و عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به افزايش تنش خشكي و گرماي انتهاي فصل رشد در منطقه گنبد، بررسي و انتخاب ژنوتيپ هاي برتر از گونه هاي مختلف جنس براسيکا مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. بدين منظور آزمايشي مزرعه اي طي سه سال زراعي ۸۵-۱۳۸۲ در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گنبد اجرا شد. بيست ژنوتيپ از گونه هاي مختلف جنس براسيكا (شامل كلزاي تيپ زمستانه، كلزاي تيپ بهاره، شلغم روغني و خردل زراعي) در تاريخ كاشت مناسب منطقه كشت شدند. تجزيه واريانس مركب نشان داد که ميانگين عملکرد دانه ژنوتيپ هاي بهاره کلزا به طور قابل توجهي بيشتر از گونه هاي ديگر بود. ميانگين عملکرد دانه ژنوتيپ هاي زمستانه کلزا، بهاره کلزا، شلغم روغني و خردل زراعي به ترتيب ۱۳۸۱، ۲۱۹۱، ۱۷۸۰ و ۱۹۱۵ کيلوگرم در هکتار بود. بخش بزرگي از تغييرات عملكرد دانه به عوامل محيطي مانند بارندگي و اثر متقابل دما × تابش (خارج قسمت فتوترمال) بستگي داشت. بين عملکرد دانه ژنوتيپ هاي کلزاي بهاره و شلغم روغني با بارندگي طي فصل رشد رابطه مثبت خطي وجود داشت. نرخ افزايش عملکرد دانه به ازاي هر يک دهم واحد افزايش خارج قسمت فتوترمال در ژنوتيپ هاي زمستانه کلزا، خردل زراعي، بهاره کلزا و شلغم روغني طي دوره گلدهي به ترتيب ۵۸۲، ۵۷۴، ۳۳۶ و ۳۰۳ کيلوگرم در هکتار و طي دوره بين پايان گلدهي تا رسيدگي فيزيولوژيک به ترتيب ۷۴۹، ۷۳۲ ، ۶۵۸ و ۲۴۰ کيلوگرم در هکتار بود. با توجه به ديررس تر بودن ژنوتيپ هاي زمستانه کلزا و خردل زراعي نسبت به دو ژنوتيپ ديگر و مصادف شدن مراحل زايشي آنها با دماهاي بالاتر، واکنش عملکرد دانه به افزايش خارج قسمت فتوترمال در اين ژنوتيپ ها نسبت به ژنوتيپ هاي ديگر بيشتر بود. برتري عملکرد دانه ژنوتيپ هاي بهاره کلزا نسبت به ژنوتيپ هاي ديگر تائيد سازگاري اين ژنوتيپ ها به شرايط محيطي منطقه بود.