سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الیاس نیستانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی
علی اکبر محمودی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی
علی اکبر ناصری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

چکیده:

این طرح در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار با چهار لاین ماشک گونه V. Panonica در دو منطقه (منطقه برگر در شهرستان فاروج و منطقه نوده در شهرستان بجنورد ) کشت گردید . در طی فصل رشد و بعد از برداشت از صفات درصد پوشش، تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، مقاومت به سرما و مقاومت به آفات و بیماری ها یادداشت برداری های لازم به عمل آمد . با توجه به تجزیه واریانس به عمل آمده، لاین ها در مکان های مختلف غیر از صفت وزن صد دانه از لحاظ تمام صفات دارای اختلاف معنی داری بودند . اثر متقابل مکان * ژنوتیپ نیز برای اکثر صفات برای ژنوتیپ های مختلف معنی دار بود . به طور کلی لاین شماره ۴ با ۱۱۵۴ کیلوگرم عملکرد دانه و ۲۴۶۵ کیلوگرم عملکرد بیولوژیک در مکان دوم (بجنورد) از بقیه لاین ها برتر بود. با توجه به نتایج آزمایش ، لاین شماره ۴ ازگونه V. panonica مقاومت خوبی به سرما از خود نشان داد و می توان آنرا برای مناطق دیم سردسیر به صورت پاییزه توصیه نمود.