مقاله عملکرد راکتور بافلدار بي هوازي در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتي اميرکبير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: عملکرد راکتور بافلدار بي هوازي در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتي اميرکبير
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راکتور بافلدار بي هوازي
مقاله اتاقک
مقاله سولفات
مقاله pH؛ زمان ماند هيدروليکي
مقاله دماي راکتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي سيدمهران
جناب آقای / سرکار خانم: امين محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مومني سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه عملکرد يک راکتور بافلدار بي هوازي به منظور حذف سولفات از فاضلاب شهرک صنعتي اميرکبير بررسي شد. راکتور شامل يک پايلوت ۱۰۰ ليتري و شش اتاقک بود. راه اندازي راکتور با زمان ماند هيدروليکي ۲۵ ساعت و دماي ۳۵ درجه سلسيوس آغاز شد و سرانجام زمان ماند به تدريج تا ۳۳/۳ ساعت کاهش يافت. بهترين عملکرد راکتور در زمان ماند هيدروليکي ۴ ساعت و نرخ بارگذاري سولفات ۳۱۸/۳ کيلوگرم سولفات بر مترمکعب در روز با راندمان حذف سولفات ۱۵/۸۹ درصد مشاهده شد. در اين شرايط بيشترين درصد حذف سولفات ۰۸/۶۹ درصد در اتاقک اول بود. اتاقک اول به علت رخ دادن فازهاي اسيدزايي و استات زايي داراي کمترين pH بود. اين نتيجه نشان داد که سولفيدزايي در فاز اسيدزايي فرآيند تصفيه بي هوازي رخ مي دهد. سپس در زمان ماند هيدروليکي ۴ ساعت، دما تا ۲۰ درجه سلسيوس کاهش يافت و حداکثر درصد حذف سولفات ۱۱/۶۶ درصد به دست آمد. در اين شرايط حداکثر درصد حذف سولفات ۹۸/۲۸ درصد در اتاقک چهارم بود که اين اتاقک داراي پايين ترين pH نيز بود. اين پديده نشان مي دهد که کاهش دماي راکتور موجب انتقال مرحله اسيدزايي به اتاقکهاي بعدي راکتور مي شود. همچنين اين يافته ها دليلي ديگر بر توانايي فاز اسيدزايي در حذف سولفات است.